Number of Visitors

Thursday, August 9, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 10-08-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 10.08.2018

 1] UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 26/2018 PÀ®A. 174 ¹Dg惡   
     ¢£ÁAPÀ: 20.05.2018 gÀAzÀÄ 03:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ: 35-40 ªÀµÀð ¸Á:w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è  EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ¤vÁætUÉÆAqÀÄ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR® ªÀiÁrzÁUÀ ¢:01.08.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:00 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ¼ÉÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ¨ÁµÁ  ¨Á§Ä¸Á§ EArPÀgÀ  ¸Á:¤¸ÁgÀ ªÀÄrØ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 2] UÁA¢üZË ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2018 PÀ®A- ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ 05.04.2018 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ CªÀĹzÀÝ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ; 19 ªÀµÀð ¸Á; §§¯ÁzÀ vÁ; EAr f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ £ÀªÀ¨ÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ¥À¸ÀÖ UÉæÃqï PÁ¯ÉÃeï PÉÌ PÁ¯ÉÃeï PÀ°AiÀÄ®Ä §AzÀÄ AiÀiÁjÀUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ CªÀĹzÀÝ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ¥ÀæeÁj ¸Á; §§¯ÁzÀ vÁ; EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2018 PÀ®A- 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 09.08.2018 gÀAzÀÄ 14.05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ¹zÀ DgÀ¦vÀgÁzÀ  1)  ªÀÄ®è¥Àà ©üªÀÄ¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ. ¸Á: UÀt vÁ: dªÀÄRAr 2) ¸ÉÊzÀÄ vÁ¬Ä: AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ºÀ¼ÉªÀĤ ¸Á: UÀt vÁ: dªÀÄRAr 3) ºÀtªÀÄAvÀ §¸À¥Àà UÀgÀ¸ÀAV ¸Á: UÀt vÁ: dªÀÄRAr (¥ÀgÁj) EªÀgÀÄ UÀÄtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¤µÉâüvÀ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÄÌ M§â DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä 1)N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 Q: 00=00 2)¤Ã° ªÀĹ EzÀÝ ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q; 00=00 3)gÉÆÃR ºÀt 2,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ©. ©gÁzÁgÀ, ¦J¸ïL. §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2018 PÀ®A- 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ 09.08.2018 gÀAzÀÄ 18.05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ªÀĽî. ¸Á: ºÉƸÀÆgÀ vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 2) ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ªÀiÁ£À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: ºÉƸÀÆgÀ vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 3) ªÀĺÁzÉêÀ ©ÃªÀÄ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸Á: ºÉƸÀÆgÀ vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉƸÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀA¢ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ¸À«ÄÃ¥À §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¤µÉâüvÀ ªÀÄÄA§¬Ä ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. DgÉÆævÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä 1)N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 Q: 00=00 2)¤Ã° ªÀĹ EzÀÝ ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q; 00=00 3)gÉÆÃR ºÀt 1,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ©. ©gÁzÁgÀ, ¦J¸ïL. §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 235/2018 PÀ®A- 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
    ¢£ÁAPÀ 09.08.2018 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀiÁ¼À¥Àà. gÉêÀ¥Àà. ¸ÁzÉÃ¥ÀÆgÀ ¸Á: CAdÄlV mÁæöåPÀÖgÀ ZÉ¹ì £ÀA. ZÉ¹ì  £ÀA§gÀ NHN30370ZHD385 EAfÃ£ï £ÀA.S325H70ZHD385495 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. 3] ZÀAzÀÄ vÀAzÉ. ºÀtªÀÄAvÀ. PÀªÀr ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð ¸Á:CAdÄlV EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ J°èAzÀ¯ÉÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.J£ï.¹AzÀÆgÀ ¦.J¸ï.L, EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 134/2018 PÀ®A- 379-L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw 4, 47[J] ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
    ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ 07:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CdÄð£À ªÀÄ»AzÁæ 555 rL PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ. [ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè ºÁUÀÆ E£ÉÆßÃAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ zÉêÀtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°è£À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ½UÉ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîgÀUÀ¼À°è vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2018 PÀ®A- 32 34 PÉ.E.DPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà UÀÄqÀ¢¤ß ªÀAiÀiÁ-39 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 41 ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 72.14/-gÀÆ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¨É¯É = 2,957.74/-gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmï£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: L.JA.zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2018 PÀ®A- 78(3) PÉ.¦.DPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ¤dUÀ¥Àà PÉÆÃj G:PÀÆ° ¸Á:ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C¥ÀƪÀð ZÀºÀzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl Dr¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:1) N.¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ C:Q:00=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ  2) gÉÆÃR ºÀt: 525=00gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3] ¨Á®¥É£Àß MAzÀÄ C:Q: 00=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: L.JA.zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


9] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2018 PÀ®A- 32 34 PÉ.E.DPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀÄ®PÀtÚ CAPÀ®V ¸Á|| ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 40 ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 180 ML C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 72 gÀÆ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¨É¯É 2,880 gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmï£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 02] gÀnÖ£À ¨ÁQì£À°è EzÀÝ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ 3700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄF §UÉÎ ¸À:vÀ: L.JA.zÀÄAqÀ¹ ¦.J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
10] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2018 PÀ®A- 87 PÉ.¦.DPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 08.08.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ºÁfªÀĸÁÛ£À ¯Á®¸Á§ gÉƽî.¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ. 2) CgÀÄt ºÀÆ£ÀÄ ZÀªÁít ¸Á|| ªÀÄUÀ£Àƽ.3) ºÀdgÀvÀC° ªÀĺÀäzÀU˸À §jE£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ. 4) C¯ÁÛ¥À ZÁAzÀ¨ÁµÁ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ.5) zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ §j-E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ. 6) ºÀĸÉä ªÉÄʧƧ¸Á§ ¹PÀÌ®UÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄļÀªÁqÀ-ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ PÀnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä 1. MlÄÖ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ.00=00 2. MlÄÖ gÉÆÃSï ºÀt gÀÆ. 6280=00 UÀ¼ÀÄ  F §UÉÎ  ¸ÀvÀ ¹.©. ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
11] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2018 PÀ®A- 15(J) 32(3) PÉ.E.DPïÖ
    ¢£ÁAPÀ: 08.08.2018 gÀAzÀÄ 13.25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1]  gÁdÄ zÀvÀÛ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ @ ªÀÄPÉÛzÁgÀ ¸Á|| ªÀAzÁ® FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1] JªÀiï.¹ «¹ÌAiÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ-2 Q: 314.48/gÀÆ ºÁUÀÆ JªÀiï.¹ «¹ÌAiÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï SÁ° ¨Ál°-1 Q: 00 2] N®Ø mÁªÀgÀ£ï «¹Ì 180 JªÀiï. J¯ï ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼ÀÄ- 2 Q: 144.28/gÀÆ 3] PÀÄrAiÀÄ®Ä §½¹zÀ  ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02 Q: 00 F §UÉÎ  ¸ÀvÀ ©. ©. ©¸À£ÀPÉÆ¥Àà ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.