Number of Visitors

Thursday, August 9, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 09-08-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 09.08.2018

 1] ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2018 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ   
     ¢£ÁAPÀ: 06.08.2018 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ fãÀ¯ï PÁAw¯Á® ¥ÀgÀªÀiÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð 11 ¢ªÀ¸À GzÉÆåÃUÀ: SÁ¸ÀV ±Á¯Á ²PÀëQ ¸Á|| CjºÀAvÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ CªÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UɼÀwAiÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ªÉÆÃw¯Á® dªÉÃgÀZÀAzÀ ¥ÀgÀªÀiÁgÀ, eÁw : eÉÊ£ï ±ÉéÃvÀA§gï, ¸Á|| PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 2] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2018 PÀ®A- ªÀÄ»¼É PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ 07.08.2018 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ²ÃvÀ¯ï ¥ÀæPÁ±À £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄAmÁ¼À vÁ|| §¸ÀªÀªÀPÀ¯Áåt ºÁ° ªÀiÁgÀÄw PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ C¢üw PÁgï ±ÉÆÃgÀÆ«ÄUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ PÀ¯ÁåtgÁªï ¢UÀA§gï PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| ªÀiÁgÀÄw PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2018 PÀ®A- 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ 08.08.2018 gÀAzÀÄ 15:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ¹zÀ DgÀ¦vÀgÁzÀ  1]  CPÀ§gÀ £ÀÆgÀ° ªÀÄįÁè, ¸Á|| zÀUÁð ¨sÁl PÁ®¤ 2] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄzsÀÄgÉ ¸Á|| mÁPÀ½ vÁ|| f|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå EªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ zÀUÁð ¨sÁl PÁ®¤AiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄ¯É ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ M¹ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaѹPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N¹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1) gÉÆPÀ ºÀt 17,450/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3) ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ZÀAzÀæPÁAvÀ J¯ï n ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ, r¹L© WÀlPÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2018 PÀ®A- 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
    ¢£ÁAPÀ 08.08.2018 gÀAzÀÄ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄ ©ÃªÀÄ¥Àà ªÀÄ®WÁt ¸Á; ¹AzÀV UÉÆîègÀ Nt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ AiÀÄ®èªÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£À ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ PÀ¯Áåt  ªÀÄlPÁzÀ N.¹ £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ N.¹.dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt 300=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2)  N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ  Q;00=00 3) ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ Q;00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¤AUÀ¥Àà JZï. ¥ÀÆeÉÃj. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.5] ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß. £ÀA: 112/2018 PÀ®A- 15(J) 32(3) PÉ.E. DåPÀÖ  
    ¢£ÁAPÀ 08.08.2018 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨sÀUÀªÁ£À ©üêÀÄgÁAiÀÄ eÁzsÀªÀ  ¸Á|| ºÀqÀ¸À®AUÀ vÁAqÉ £ÀA 6 vÁ||EAr FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì C£ÀĪÀÄw E®èzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä UÁè¸ÀÄ   ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ 180 JªÀiï.J¯ï. zÀ  N®Ø lªÀj£ï «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è  CzÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C¸ÀQ 74 gÀÆ  2] ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ 2 C¸ÀQ 00-00 QªÀÄäw£À ªÀiÁ®Ä d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.LºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 24/2018 PÀ®A- 174  ¹Dg惡.
    2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 08.08.2018 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. EzÀgÀ°èAiÀÄ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ 40 jAzÀ  50 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EªÀ£ÀÄ FUÀ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À vÀAUÀqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀÄZÀÑgÀ £ÀªÀÄƣɠ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ 2 ¢ªÀ¸À ºÁ¢ §¸ÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ  FUÀ CAzÁdÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÆ°£À M¼ÀUÉ ªÀÄ®V ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä £À£ÀßzÀÄ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀAqÀgÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 59 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ºÀAqɪÀfÃgÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÉçUÉÃj vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2018 PÀ®A- ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ: 25.07.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Àħâ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: PÁªÀÄ£ÀPÉÃj §Æ¢ºÁ¼À, FvÀ£ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉãÉAiÀÄ°è gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ PÁªÀÄ£ÀPÉÃj §Æ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉJ-28/FJ¸ï-3851 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ¸Àħâ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: PÁªÀÄ£ÀPÉÃj §Æ¢ºÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.