Number of Visitors

Friday, August 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 03-08-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 03.08.2018

 1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2018 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. & 187 JªÀiï.« DåPÀÖ 
       ¢£ÁAPÀ: 01.08.2018 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¹zÁÝgÁªÀÄ «oÀ×® ²AUÉ  ¸Á: UÉÆüÀ¸ÁgÀ vÁ; EAr. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J-28 EeÉ-9674 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ £ÁzÀ PÉr PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ D®ªÉÄïï PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ £ÁzÀ PÉ,r UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀÆgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä-PÉAZÀ¥Àà. §¸À¥Àà. ºÀ®¸ÀAV. ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á; £ÁzÀ PÉ.r  FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ §¯Áݪï D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ MAiÀÄÄÝ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ §zÀÄPÀĽAiÀÄĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÁzÀ PÉ.r UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ¢£ÁAPÀ; 02.08.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] ªÉÄÊvÀ-PÉAZÀ¥Àà. §¸À¥Àà. ºÀ®¸ÀAV. ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á; £ÁzÀ PÉ.r vÁ; EAr F §UÉÎ ZÀAzÀæPÁAvÀ. vÀAzÉ. §¸À¥Àà. ºÀ®¸ÀAV ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁzÀ PÉ.r vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.08.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2018 PÀ®A- 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 02.08.2018  gÀAzÀÄ  14.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä £ÁAiÀÄPÀ 2] «oÀ×® UÀÄgÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ 3] ²ªÁf ªÉÄÃWÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: J®ègÀÆ CA§¼À£ÀÆgÀ vÁAqÁ  £ÀA§gÀ:1  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀgÀtUËqÀ. UËqÀgÀ. ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ. § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.08.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2018 PÀ®A- 379 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ïªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)
     ¢£ÁAPÀ 02.08.2018 gÀAzÀÄ 02:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀÄ®è¥Àà gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ  2] AiÀÄ®UÀÄgÀzÀ¥Àà ¸Á:T¯ÁgÀºÀnÖ [¥ÀgÁj] 3] gÁªÀÄtÚ ±ÉmÉÖ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ [¥ÀgÁj] EªÀgÀÄ ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ, EzÀgÀ EAf£ï £ÀA§gÀ: 400952D0065608 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: MEC2416BFJPO65755 CAvÁ EzÀÝ F n¥ÀàgÀzÀÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ªÉÄʧƧ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ, n¥ÀàgÀzÀ°èzÀÝ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ:gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ:20 ªÀµÀð ¸Á:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ EvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ- gÁªÀÄtÚ ±ÉmÉÖ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ- AiÀÄ®UÀÄgÀzÀ¥Àà ¸Á:T¯ÁgÀºÀnÖ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ J¸ï.AiÀÄÄ r.ªÉÊ.J¸ï.¦ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr G¥À«¨sÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.08.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.