Number of Visitors

Thursday, August 2, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 02-08-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 02.08.2018

 1] ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2018 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. & 187 JªÀiï.« DåPÀÖ 
       ¢£ÁAPÀ: 27.07.2018 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ:28/¹-5701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè.  ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «zÁåzsÀgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀgÀt ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/EeÉ-3872 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ J£ï.JZï.-218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aPÀÌ AiÀÄgÀUÀ®è ºÀwÛgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆgÀlV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ «zÁåzsÀgÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°èAiÉÄà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05:40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ §¸À°AUÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÁºÉçUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀiÁ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀgÀt ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À, vÁ: §, ¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2018 PÀ®A- 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 01.08.2018 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀgÉ¥Àà FgÀ¥Àà PÉÆqÉPÀ¯ï ¸Á: ¨ÁåPÉÆÃqÀ 2] D£ÀAzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀÄAzÀV 3] ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄAzÀV ¸Á: E§âgÀÆ ¨ÁåPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 6240=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. ¹PÀ̪ÀÅ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀgÀtUËqÀ. UËqÀgÀ. ¥ÉưøÀ ¸À¨ï E£Àì¥ÉPÀÖgÀ. § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.