Number of Visitors

Thursday, August 2, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 01-08-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 01.08.2018

 1] §§¯ÉñÀégÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2018 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. & 187 JªÀiï.« DåPÀÖ 
       ¢£ÁAPÀ: 31.07.2018 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ºÀjd£À ¸Á: ºÉƼɺÀAUÀgÀV, mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉJ-28/n¹-3731 ºÁUÀÆ mÉæöÊ®gï £ÀA:PÉJ-28/n-3156 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß JqÀ¨ÁdÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀ¼ÉªÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð ¸Á: zÀÆrºÁ¼À EvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÁgÀeÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ vÉÆ£À±Áå¼À PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀÄÄR, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ UÁ° ºÁ¬Ä¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹,¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà vÀ¼ÉªÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð ¸Á: zÀÆrºÁ¼À vÁ: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2018 PÀ®A- ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ 27.07.2018 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ  CA©PÁ UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî vÁ: ¹AzÀV. EªÀ¼ÀÄ D®ªÉÄî ¥ÀlÖtzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ®Qëöäà UÀAqÀ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: vÉUÀÎ½î  vÁ: EAr ºÁ:ªÀ: ¸ÁAVè, C©ü£ÀAzÀ£À PÁ®¤, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ïªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)
     ¢£ÁAPÀ: 31.07.2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04:40  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ    1) John Deere 5050-E V 4 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ. CzÀgÀ EAf£ï £ÀA§gÀ: PY3029T240741, ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: 1PY5050ELGA015308 CAvÁ EzÀÄÝ. EzÀPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ mÉæöÊ®gïPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÀ¼À¢ §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆeÁ EAf¤AiÀÄjAUï ªÀPÀìð D®ªÀÄnÖ CAvÁ EzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÀ®«Ä PÀqɬÄAzÁ dlÖV PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ®«Ä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ, mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.