Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILYA CRIME NEWS ON 03-07-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2018  PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄ ¥ÉƪÀÄÄ @ ¸ÉÆêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| eÁ®UÉÃj vÁAqÁ £ÀA 3. PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï 12/PÉ.J£ï 5516 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆwð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV PÀ£Áß¼À PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ PÁgÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÁgÀ£À°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ «PÁ¸À vÀA|| vÁgÁ¹AUÀ ZÀªÁít ¸Á|| ºÉÆwð J¯ï n £ÀA 2, E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ먀 PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÁ ¢Ã¥ÀPÀ vÀA|| Q¸À£À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 3 ªÀµÀð FvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ¤UÉ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 01.07.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.40 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ Q¸À£À vÀA|| ¥ÉƪÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw|| »AzÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á|| eÁ®UÉÃj vÁAqÁ £ÀA 3. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2018  PÀ®A: 279 337 338  304(J) L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 02.7-2018 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀÄ£ÀÄß @ ºÉêÀÄÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä gÀd¥ÀævÀ ¸Á:§gÀlV vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ¥Áå¸ÉAdgÀ ¥ÁåeÉÆ CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-28 J-4682 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EAr ¨ÉÊ¥Á¸À¢AzÀ ºÀAZÀ£Á¼À ¦JZï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EAr gÀ¸ÉÛ»rzÀÄ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÁnÃPÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÀAiÀÄ ºÀwÛgÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁr PÉqÀ« CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ  ¦gÁå¢üUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ   vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥À.  F §UÉÎ   ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÉUÀqÉ ¸Á: ºÀAZÀ£Á¼À ¦JZï  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2018  PÀ®A: 279. 304(J) L¦¹
        ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ: zÁzÁ¸ÁºÉç vÀAzÉ gÁªÀiÁj PÉÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á: CªÀAr vÁ: dvÀÛ f¯Áè ¸ÁAUÀ° mÉæîègÀ ¯Áj £ÀA J£ï J¯ï 01 J© :2487 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ¯ÁPÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß wPÉÆÃmÁ dvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©dÓgÀV PÀqɬÄAzÁ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆgÁV PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥ï PÉãÀgÁ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¥À¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀªÀiÁzÁ£À zÉãÁf PÁ¸ÉÃzÀ ¸Á|| ¸ÀÄ£ÀAzÀ ®Qëöä £ÀUÀgÀ vÁ|| ¸ÁAUÉÆïÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21.
      ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀªÀ¼Á @ ¸ÀªÀ¼ÁgÁªÀÄ z言 PÉÆüÉPÀgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀĸÀ¯Á¢, vÁ:dvÀÛ .2] ªÉÄʧƧ  £À©ü¸Á§ ZÁAzÀPÁ ¸Á:zÉêÀgÀ ¤A§gÀV vÁ:EAr. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï Engine No: 471237/92G0149 & CHASSIS No: 925600443 £ÉÃzÀÝgÀ mÉæöÊ°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 4,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 01 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĸÀ¯Á¢ ºÀ¼ÀîzÀ°èAzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: AiÀÄÄ. J¸ï. CªÀn, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÆÃw¯Á® ¨Á¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:¹ÃwªÀĤ vÁAqÁ 2] ²æñÉÊ® §¸À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á: ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï. 3] C«ÄãÀ¸Á§ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ¨É¤ß ¸Á: ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 8,670=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀĺÁzÉêÀ ²gÀºÀnÖ ¸ÀPÀð® ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgÀ. §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.