Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 30-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2018  PÀ®A: 337 338 304(J) L¦¹ & 187 JA « DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ Dgï.eÉ./14/fJZï/8864 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgÀmÉPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ/28/E¹/1914 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ UÉ椀 vÀA zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ PÀÆqÀV ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á||PÉÆïÁgÀ §.¨ÁUÉêÁr EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ JqÀQ£À £ÀqÀÄ«£À ZÀPÀæ ºÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr ¨sÁj WÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÁUÀÆ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ ¦gÁå¢UÉ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÀqÉ 2-3 PÀqÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨sÁj WÁAiÀĺÉÆA¢zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ UÉ椀 PÀÆqÀV EªÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 0350 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ AiÀÄĸÀÄ¥À vÀA E¨Áæ»A PÀAPÀgÀ¦ÃgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á||PÉÆïÁígÀ vÁ||§.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)§¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ªÀiÁ½ 2) PÀ®è¥Àà ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ºÀAdV 3) ºÉÆ£ÀߥÀà ¸ÀvÀå¥Àà ¥ÀÆeÁj 4) C±ÉÆÃPÀ ¸Á§Ä eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| wPÉÆÃmÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt PÀnÖ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß JA§ UÁå«ÄèAUÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À :vÀ:ü PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦.J¸ï.L wPÉÆÃmÁ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹Ã£ÀÄ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ 2) C±ÉÆÃPÀ CA§Ä ®ªÀiÁt ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ 3) ²æñÉÊ® ¨Á¼Á¥Àà »ÃgÉPÀÄgÀħgÀ ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ 4) ZÀAzÀÄ PÀ®è¥Àà §dAwæ ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ 5) ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ  ¸Á|| ¯ÉÆúÀUÁAªÀ J¯ïn  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt PÀnÖ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß JA§ UÁå«ÄèAUÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À :vÀ:ü PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦.J¸ï.L wPÉÆÃmÁ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ 16;30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] dA¥ÀtÚ ©üêÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj 2] ªÀĺÉñÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀgÀ¸ÀA© ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ EAr EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ CUÀgÀSÉÃqÀ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ J¦JªÀiï¹ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀAnUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ° E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 7.955/- gÉÆÃR ºÀtzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀ« AiÀÄqÀªÀ£ÀߪÀgÀ ¦J¸ïL EAr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2018  PÀ®A: 3 gÉ/ªÀÅ 7 E ¹ .DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀÄgÀtÚ wªÀÄätÚ ªÀÄÆgÀRAr ¸Á; §Æ¢ºÁ¼À ¦ºÉZï 2] ªÀįÉèò @ ªÀÄ®è¥Àà vÀA ©üªÀÄgÁAiÀÄ §rUÉÃgÀ ¸Á; §Æ¢ºÁ¼À ¦ºÉZï vÁ; ¹AzÀV 3] C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 28/©- 9710 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£À d«ÄãÀzÀ ¥ÀvÁæ¸ïzÀ ¸ÉrØ£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ DºÁgÀ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV gÉñÀ£À PÁrð£À MlÄÖ 38 CQÌ ªÀÄÆmÉUÀ¼ÀÄ 1,880  PÉ f CQÌ C¸ÀQ 28,200 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrlÄÖ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ £ÀA 3 £ÉÃzÀªÀ£À C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqÀ ¦Pï C¥ï £ÀA PÉJ 28/ ©-9710 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÃgÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ  PÁAvÀ¥Àà vÀA «ÃgÀ¥Àà eÁqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 59 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ £ÉÃPÁgÀ G; DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¹AzÀV vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.