Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 29-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2018  PÀ®A: 78(3)  PÉ.¦. DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 10.35 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà §lPÀÄQð ªÀAiÀiÁ-63 ªÀµÀð ¸Á: ºÀqÀUÀ° ºÁ:ªÀ: ªÀÄzÀj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄzÀj UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè PÀĽvÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä:  N¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 2] ¨Á¯ï¥É£ÀÄß MAzÀÄ 3] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 380=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 16:25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAUÀAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:ªÀÄzÀj 2] ±ÀgÀt¥Àà CrAiÀÄ¥Àà §AUÁgÀUÀÄAqÀ ¸Á:AiÀÄgÀUÀ¯ï 3] dUÀ¢Ã±À @ ±ÀgÀt¥Àà FgÀ¥Àà eÁ®ºÀ½î ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ 4]§¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄUÀ¥Àà §¼ÀUÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ 5]±ÀgÀtAiÀÄå FgÀAiÀÄå ©zÁß¼ÀªÀÄoÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀUÀgÀ 6]ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄjUÁgÀ ¸Á:EAUÀ¼ÀUÉÃj 7] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ µÀtÄäR¥Àà ºÉƽ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ  ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÀlÖtzÀ £ÀªÀzÀÄUÀð ¯ÁqïÓzÀ »A¢£À ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀ¸À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 01] 19670=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 F §UÉÎ f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2018  PÀ®A: ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 05.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ/ªÀÄÄvÀÄÛ ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÁ¸ÉÖîUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ, CAvÁ ºÉý PÀªÀrªÀÄnÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ºÀtªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: PÀªÀrªÀÄnÖ vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2018  PÀ®A: 15[J], 32[3] PÉ.E. DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ 20:10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CA§jµï ²ªÀ¥Àà vÉÆArºÁ¼À ¸Á:ºÀÄ£ÀPÀÄAn FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ®PÀ̪ÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ JzÀÄj£À vÀ£Àß ¨Á§vï CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä:1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N¯ïØ lªÀj£À mÉmÁæ gÀnÖ£À ¥ÁQÃl ºÀjzÀÄ PÁ° EzÀݪÀÅ ªÀÄÆgÀÄ CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q 00=00 2] 3 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q 00=00 F §UÉÎ  ¸À:vÀ: f.J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.