Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 28-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2018  PÀ®A: 279.304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï «í DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ 08.00 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì £ÀA;PÉJ;28/J¥ï;2268 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀtAAvÀ vÀA;AiÀÄ®è¥Àà gÉÆÃ½î ¸Á;§ ¨ÁUÉêÁr r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf vÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀgÀÌ® eÉrJ¸ï D¦Ã¹£À JzÀÄgÀÄ gÉÆÃqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAVUÉ ºÁ¬Ä¹ ©½Ã¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦gÁå¢ vÀAV ±ÀªÀıÁåzÀ vÀA;UÀÄqÀĸÁ§ £ÀzÁ¥ï EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ;27/06/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA;UÀÄqÀĸÁ§ £ÀzÀ¥ï ªÀAiÀiÁ; 58 ªÀµÀð ªÀÈwÛ ;PÀÆ° eÁw; ªÀÄĹèªÀiï ¸Á; ¤¸ÁgÀªÀÄrØ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:192/2018 PÀ®A:279, 304(J), L¦¹ & 187 JªÀiï«íDåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 26.06.2018 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] J¸ïDgï §¸ï £ÀA PÉJ:28:¹-2344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢¯Áè FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »lß½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ J£ï JZï 50 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà wPÉÆÃn ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð ¸Á|| »lß½î EªÀjUÉ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CªÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ©J¯ïrJ D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  ¨Á§Ä vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà wPÉÆÃn ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| »lß½î vÁ||«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ 17:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀzÁ²ªÀ FgÀ¥Àà ºÀnÖ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃoÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ºÉ¨Áâ¼ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄqÉØ¥Àà PÁ¯ÉèÁUÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ ¹r. ¥sÀÆ°£À ªÀÄUÀ먀 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1]gÉÆÃR ºÀt 51,000/-gÀÆ.2]E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ-52 Q: 00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: JA.©. ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 23.06.2018 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ: VÃvÁ UÀAqÀ ²æñÉÊ® ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ¸Á: K¼ÀV ¦.JZï. EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ aPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 23.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÉÆÃlzÀ ªÉÄlV¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý eÉÆvÉAiÀÄ°è 11 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ ±À馅 EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀvÀ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ vÁA¨É ¸Á: EAr [»gÉ EAr] f¯Éè: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²®ªÀAvÀ vÀA: ²ªÀgÁAiÀÄ CqÀQ ªÀAiÀiÁ|| 41 ªÀµÀð ºÁUÀÄ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÀ®¸ÀAV vÁ:EAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 3270/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ gÉÆR ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¸À:vÀ: ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦..J¸ï.L. gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21.
     ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA/ PÀ®è¥Àà ¤ªÀgÀV ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð, 20 ¥ÀæPÁ±À vÀA/ ±ÁåªÀÄgÁªÀ fÃgÀUÁ¼É ¸Á: E§âgÀÆ ¤ªÀgÀV. EªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÉJ-28/n¹-3934 £ÉÃzÀÝgÀ mÉæöÊ°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ CzÀð ¨Áæ¸ï ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ²æÃ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÉÆÃj ºÀ¼ÀîzÀ°èAzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: F. f. £ÀqÀnÖ, JJ¸ïL ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2018 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 24.06.2018  gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨Án ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð ¸Á: PÉƯÁígÀ, vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:24.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ 9.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25/06/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ¨Án ¸Á: PÉƯÁígÀ vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ