Number of Visitors

Friday, July 27, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 27-07-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2018 PÀ®A-78(3) PÉ.¦.DåPïÖ
     
       ¢£ÁAPÀ: 26.07.2018 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÉêÀt¹zÀÝ. vÁ¬Ä-±ÁAvÁ¨Á¬Ä. ²ªÀ¥ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð 2] gÀeÁPÀ. vÀAzÉ ªÀiÁ±ÀĪÀiï. Gd¤. ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð 3] £ÁUÀ¥Àà. zÀÄAqÀ¥Àà. §dAwæ. ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð ¸Á; J®ègÀÆ vÁA¨Á vÁ; EAr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-JgÀqÀÄ 2] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ  3] gÉÆÃR ºÀt-3245/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æÃ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄZÀÑAr. ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ & 86,87 PÉ.J¥sï.DåPïÖ
   
¢£ÁAPÀ 26-07-2018 gÀAzÀÄ 05;50 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1 gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-41 ªÀµÀð ¸Á|| SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÉÆÃl1 ²æÃUÀAzÀzÀ £Á®ÄÌ PÉf 340 UÁæªÀiï ²æÃUÀAzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 2] vÀUÀr£À vÀPÀÌr ªÀÄvÀÄÛ vÀÆPÀzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ 3] ©½ UÉƧâgÀ a® Q-00=00 £ÀªÉÆÃzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉøÀgÀ°è EgÀĪÀ d«ÄãÀzÀ°è ¨É¼À¢zÀÝ ²æÃUÀAzÀ VqÀªÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ PÉf 200 UÁæªÀiï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀmÁÖUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ¸À:vÀ; J¸ï J£ï PÀtªÉÄñÀégÀ , ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 29/2018 PÀ®A: 174  ¹Dg惡


 ¢£ÁAPÀ: 25.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-07-2018 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ @ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 56 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ²ªÀtV AiÀÄĤAiÀÄ£ï ¨ÁåAQ£À°è ¨É¼É ¸Á® CAvÁ 1 ®PÀëzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢zÁgÀ¤UÉ ²PÀët ¸À®ÄªÁV 2 ®PÀëzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁQzÀ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CtÚ ¯Á®Ä ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ @ ®ªÀiÁt EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è vÁ£ÀÄ GlÖ zsÉÆÃvÀgÀ ºÀjzÀÄ CzÉ CjªÉ¬ÄAzÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ¨Éë£À VqÀPÉÌ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è  ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè.è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.. F §UÉÎ Q¸À£ï vÀAzÉ ZÀAzÀÄ ¥ÀªÁgÀ @ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: £ËPÀj eÁåw »AzÀÆ ®A¨Át ¸Á|| ²ªÀtV vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.07.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.