Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 27-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 26.06.2018 gÀAzÀÄ 15.45  UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀævÁ¥À ©ªÁ ¯ÉÆAqÉ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀiÁAUÀUÁgÀÄr PÁ®¤, 2) ªÀi˯Á° ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ Nr C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt  510=00 N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 3  C.¸À.Q 00 ¨Á®¥É£ï MAzÀÄ  C.¸À.Q 00 ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ vÀÄPÀÄrUÀ¼ÀÄ 3 C.¸À.Q 00 F §UÉÎ ¸À:vÀ PÀĪÀiÁgÀ »vÀÛ®ªÀĤ. ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 26.06.2018 gÀAzÀÄ 16:10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzsÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÀ§Æ®¸Á§ §qÉÃWÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ®WÁt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀÄ®WÁt UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁmÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1] MlÄÖ 2600/-gÀÆ gÉÆÃR ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q: 00=00/-gÀÆ F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï.r ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.