Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 26-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2018  PÀ®A: 279, 338 304(J) L.¦.¹
      ¢£ÁAPÀ: 19.06.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ ºÀj¨Á QëÃgÀ¸ÁUÀgÀ  ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð ¸Á: r¸ÀPÀ¼À  vÁ: ¸ÁAUÉÆïÁ fB ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ  JªÀiï JZï 45/ J f 1588  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ JªÀiï JZï 45/ J f 1588  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ¼ÀîPÀªÀlV  PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À ±ÁåªÀÄ£À vÉêÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¹zÉà ¹ÌÃqï ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß »AzÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ GªÉÄñÀ vÀA¢ §®©üêÀÄ QëÃgÀ¸ÁUÀgÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉÃlÄÖ ¥Àr¹zÀ®èzÉà vÁ£ÀÄ  ªÀÄÄRPÉÌ  ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj  DgÉÆævÀ¤UÉ DzÀ UÁAiÀÄzÀ §UÉÎ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁÝUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 25/06/2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQãÀ 03-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ ºÀj¨Á QæÃgÀ¸ÁUÀ ¸Á: r¸ÀPÀ¼À  vÁ: ¸ÁAUÉÆïÁ fB ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2018 PÀ®A: 448, 504, 307, 342, 364 gÉ/ªÀÅ 34 L.¦.¹
     ¢£ÁAPÀ: 25.06.018 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzsÀ 1) ¸À¯Áä£À LeÁd SÁ£À ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) E£ÉÆߧ⠺ɸÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀ¢®è ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¥ÀoÁt ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ UɼÉAiÀÄjzÀÄÝ CgÉÆæ C £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀÆqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ EªÀj§âgÀ°è dUÀ¼À vÀAmÉ DVzÀÄÝ CzÉ ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ; 25/06/2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 01:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ C.£ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄaѤAzÀ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝ®èzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀºÀ CPÀæªÀÄ §AzÀ£ÀzÀ°èlÖ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±À¨Á£Á UÀA/ ¸À«ÄÃgÀ ¥ÀoÁt ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á°ºÀĸÉä£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
     ¢£ÁAPÀ: 25.06.2018 gÀAzÀÄ 06.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] mÁmÁ ªÉÆÃmÁgÀì PÀA¥À¤AiÀÄ 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£À MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ. JªÀiï.JZï. 13-f.1415 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. 2]mÁmÁ ªÉÆÃmÁgÀì PÀA¥À¤AiÀÄ 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£À MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ. JªÀiï.JZï. 13-f. 6942 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ºÀ¼É ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀªÀÄä vÀªÀÄä 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] mÁmÁ ªÉÆÃmÁgÀì PÀA¥À¤AiÀÄ 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£À MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ. JªÀiï.JZï. 13 - f. 1415 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è CzÀð ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ Q: 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ C.¸À.Q: 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. 2] mÁmÁ ªÉÆÃmÁgÀì PÀA¥À¤AiÀÄ 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£À MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ. JªÀiï.JZï. 13 - f. 6942 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è CzÀð ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ Q: 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 407 UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ C.¸À.Q: 2®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï. JªÀiï. ¥Ánî ¹¦L, EAr ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 25.06.2018 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] PÀıÀ¥Àà @ PÀıÀtÚ vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄAzÀV ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV 2] ±ÀgÀtUËqÀ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ¥Ánî ¸Á: C®ºÀ½î 3] ªÀĺÀäzÀ¸Á§ vÀA/ SÁeÉøÁ§ §qÉÃUÀgÀ ¸Á: ªÀÄ®WÁt 4] ªÁd±ÀjÃ¥sÀ vÀA/ £À©gÀ¸ÀÆ® UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV ¸Á: ªÀÄ®WÁt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀÄ®WÁt ±ÀÄUÀgÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÉøÁ¬Ä AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] MlÄÖ 3600/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2] 2] 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ.F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZïr ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
     ¢£ÁAPÀ: 25.06.2018 gÀAzÀÄ 07.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ:PÉJ-28/n-7787 EzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîígÀ £ÀA§gÀ: PÉJ-28/n-7788 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè, FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä, ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ, vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ£À°è  ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ mÉæîígÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. .F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀgÀtUËqÀ © UËqÀgÀ  ¦J¸ïL  §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 24.06.2018 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀªÀÄäzÀ DzÀªÀĸÁ§ PÉÆïÁgÀ 2) ¨Á¯Áf PÀ¼Éî¥Àà §ArªÀqÀØgÀ 3) ²æñÉÊ® ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄļÀªÁqÀ 4) §¸À¥Àà gÉêÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 5) ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁAvÀ¥Àà ºÀÄ®UÀ¨Á¼À 6) ªÀÄÄPÀÄÛªÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ PÀ¯Á® ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀƽ  EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ UÁæªÀÄzÀ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁgÀéd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ PÀnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ|| §¸ÀªÀgÁd JA. CªÀn ¦J¸ïL. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.