Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 25-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ,           
      ¢£ÁAPÀ: 24.06.2018 gÀAzÀÄ 13.45 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ ¥ÀqÀ¸À®V, ¸Á|| EArgÉÆÃqÀ gÀd¥ÀÆvÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) gÀ¹ÃzÀ §PÀðvÀ ±ÉÃPÀ, ¸Á|| ¸ÀÆtÚzÀ ¨sÀn ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3) E¨Áæ»A ªÀiÁ¸ÀĪÀıÉãÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ, ¸Á|| PÉÆÃmÉUÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) ¥Àæ¢Ã¥À §¸ÀªÀgÁd ¹AzÀV, ¸Á|| EAr gÉÆÃqÀ PÉÆÃmÉUÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ §A§¼À CUÀ¹ PÉÆÃmÉUÉÆÃqÉ ªÀÄUÀ먀 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-2,650/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2)52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 gÀÆ¥Á¬Ä  F §UÉÎ ¸À:vÀ JZï.J¯ï. zsÀªÀÄðnÖ. ¦.J¸ï.L J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 18.03.2018 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ eÁw »AzÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀÄgÀzÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¥ÀÄgÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɢAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀgÀÛ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ gÀªÉÄñÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á|| ¥ÀÄgÀzÁ¼À vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 24.06.2018  gÀAzÀÄ  17.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÁzÉêÀ «oÀ×® UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 2] ZÀ£Àߧ¸ÀÄ £ÁUÀ¥Àà ¥ÁgÀ±ÉnÖ 3] C§ÄÝ®gÀeÁPÀ C«ÄÃgÀºÀªÀiÁÓ £ÀAzÀªÁqÀV 4] E°AiÀiÁ¸À UÀÄqÀĸÁ§ £ÁAiÉÆÌÃr 5] gÁdÄ AiÀÄ®è¥Àà UÉÆ®ègÀ 6] PÉA¥Áå ¥ÀªÁgÀ [¥ÀgÁj] 7] gÀ« UÉÆ®ègÀ [¥ÀgÁj] 8] ªÀÄÄzÀÄPÀÄ £ÀgÀnÖ [¥ÀgÁj] ¸Á:J®ègÀÆ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ lPÀ̼ÀQ ºÀ¼ÀîzÀ PÀAnAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 380=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀgÀtUËqÀ © UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.