Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 24-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2018  PÀ®A: 143, 147, 148, 451, 323, 324, 354, 307,           
   504, 506 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ: 22.06.2018 gÀAzÀÄ 18.00 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Àà dAiÀÄgÁªÀÄ zÀ±ÀªÀAvÀ 2) §AUÁgÉ¥Àà dAiÀÄgÁªÀÄ zÀ±ÀªÀAvÀ 3) ¸ÀÄgÉñÀ dAiÀÄgÁªÀÄ zÀ±ÀªÀAvÀ 4) §¸ÀªÀgÁd dAiÀÄgÁªÀÄ zÀ±ÀªÀAvÀ 5) ºÀtªÀÄAvÀ PÀ®è¥Àà zÀ±ÀªÀAvÀ 6) ²ªÀÅ §AUÁgÉ¥Àà zÀ±ÀªÀAvÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸Á||J®ègÀÆ §§¯ÁzÀ vÁ||EAr DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀjUÉ K gÀAr ªÀÄPÀ̽gÁ J°è EnÖgÁ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀĸÀÆwAiÀĪÀgÉUÉ vÀAzÁUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVUÉ J°è §aÑnÖ¢Ýj ¤ªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J°èzÁÝ£É ºÉýj CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ gÉêÀt¹zÀÝ vÀA dUÀ£ÁßxÀ §rUÉÃgÀ ¸Á||§§¯ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 23.06.2018 gÀAzÀÄ 17.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀtÚ ¸Á¸À£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀĽî vÁ|| dªÀVð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgï C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Ämï ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁÖUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï J£ï ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL  PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.