Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 23-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2018  PÀ®A: 302, 201 L.¦.¹.
    ¢£ÁAPÀ: 22.06.2018 gÀAzÀÄ 11.00 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è C£ÁªÀÄzsÉAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀÄPÀð D¸ÀAV- WÉÆÃt¸ÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ §Ar zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ WÉÆÃt¸ÀV UÁæªÀÄzÀ PÀÄj ¸ÀAUÉÆÃ¥À£Á ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀzÀ d«ÄãÀzÀ MrØ£À°è ªÀÄtÂÚ£À°è CzÀð ªÀÄzÀð ªÀÄÄaÑzÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ©½AiÀÄt¹zÀÝ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà £ÀgÉÆÃn ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð ¸Á: WÉÆÃt¸ÀV vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 01.12.2016 jAzÀ ¢|| 10.12.2016 gÀ ªÀgÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀĵÁà «oÀ×®gÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ: 67 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ªÀģɬĪÀÄzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀA. ªÉAPÀmÉñÀ PÀnUÉÃj ¸Á|| dªÀÄRAr ¸Á§r UÀ°è gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ: 11.02.2006 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ gÀeÁPÀ ºÀ¸À£À¸Á§ ¨sÁUÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀgÀ¸À®V vÁ:¨ÁUÉêÁr EªÀ£ÀÄ UÉÆêÁPÉÌ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ CvÀÛ UÉÆêÁ ºÉÆÃUÀzÉ EvÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁۣɠ CAvÁ zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw  C¯ÁèªÀÄ UÀAqÀ gÀeÁPÀ ¨sÁUÀªÁ£À ¸Á: £ÀgÀ¸À®V vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.