Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 21-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2018  PÀ®A: 287, 304[J] L.¦.¹.
    ¢£ÁAPÀ: 20.06.2018 gÀAzÀÄ 10.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÉÄÊvÀ-±ÀgÀt¥Àà PÀtÚ¥Àà UÀqÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: «ÄgÀV ªÀĺÉÃAzÀæ CdÄð£À PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ «ÄgÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ §¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ EªÀgÀ ¨Á§vï d«ÄãÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgï¢AzÀ PÀ®è£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¨ÁrUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï mÉæîgïzÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgïªÀ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ MrØ£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgïªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ MrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛzÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ïªÀÅ MªÉÄäÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÉÄÊvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÀ£À ºÀuÉUÉ, qÀħâPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÉÃSÁ UÀA: ±ÀgÀt¥Àà UÀqÉÃPÁgÀ ¸Á: «ÄgÀV vÁ: EAr.gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2018 PÀ®A: 279, 304 [J] L¦¹
     ¢£ÁAPÀ; 19.06.2018 gÀAzÀÄ 19.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ £Á£ÁUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà £ÁUÁ« ¸Á:aPÀ̹AzÀV ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.32 EeÉ-8972 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¥Áà¸ÁºÉç vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁUÁ« ªÀAiÀiÁ:25ªÀµÀð ¸Á:aPÀ̹AzÀV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉzÀÝ£ÀÄß zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgïPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ C¥Áà¸ÁºÉç vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁUÁ« ªÀAiÀiÁ:25ªÀµÀð ¸Á:aPÀ̹AzÀV FvÀ¤UÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Äå¯É£ïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ©.J¯ï.r.E. D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 09.00 qÁPÀÖgï £ÉÆÃr ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ FgÀ¥Àà @ FgÀtÚ vÀAzÉ C¥Áà¸ÁºÉç £ÁUÁ« ¸Á:aPÀ̹AzÀV vÁ:¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2018 gÀAzÀÄ zÉÃgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2018 PÀ®A: 279, 304 [J] L¦¹
       ¢£ÁAPÀ :20.06.2018 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: gÉêÀt¹zÀÝà @ gÉÃtÄPÀgÁd vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À LºÉÆý ªÀAiÀiÁ-25  ªÀµÀð ¸Á|| PÁ²£ÀPÀÄAn mÁæöåPÀÖgï EAfãÀ £ÀA: PY3029D45349  Zɸïì £ÀA: 1PY5105DEJA003363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  FvÀ£ÀÄ §¼À§nÖ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®UÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸À¥Àà vÀA zÀÄAqÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛUÉ ¤«Äð¹gÀĪÀ ¥ÀÆ°£À (¹r) PÀmÉÖUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆl PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 20.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03:20 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ AiÀįÁè°AUÀ vÀA ©üêÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á|| PÁ²£ÀPÀÄAn vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ : 17.06.2018  gÀAzÀÄ  18.00  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ  UÀÄAqÀÄ vÀA F±ÀégÀ¥Àà ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á:£ÀgÀ¸À®V. EªÀ£ÀÄ HgÀ°è ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉ½ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀA UÀÄAqÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á:£ÀgÀ¸À®V vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ