Number of Visitors

Thursday, July 19, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 19-07-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ 187 JA.«í.DåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ: 18-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¨É¼ÀªÀ¯ï ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀægÀ  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 J£ï 3717 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±Á°ºÀĸÉä £ÀUÀgÀzÀ M¼ÀV£ÀAzÀ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ CAvÁ PÀĽvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ D¢vÀå ªÀAiÀiÁ 2 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 18-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw ZÁ®PÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ EzÀÝ DgÉÆÃ¥À.. F §UÉÎ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ CgÀÄt ¨sÀdAwæ ¸Á: PÁUÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2018  PÀ®A: 78 (3) PɦAiÀiÁåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ: 17/07/2018 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ QgÁuÁ §eÁgÀzÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ 1] PÀjÃA¸Á§ gÀeÁPï¸Á§ GªÀÄgÁt¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2] ±À¦üÃPï vÀA. ¥sÁgÀÆR¸ÀAiÀÄåzÀ ¸Á: «Ä£ÁQëZËPï«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ À £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ-1] N.¹. £ÀA§gÀ aÃn-01 2] ¤Ã° ªÀĹ ¨Á¯ï ¥É£ï-01 C:¸À:QÃ=00-00 gÀÆ 3] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ- 1760=00 gÀÆ.. F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ J. ©gÁÀzÁgÀ ¹.¦.L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2018  PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ  
      ¢£ÁAPÀ : 18-07-2018  gÀAzÀÄ  05-15 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤AiÀÄ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  gÉÆÃR ºÀt    1,00,390=00 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ  ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2018  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ   
  
¢£ÁAPÀ 07-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:00 UÀAmɬÄAzÀ 11:10 UÀAmÉAiÀÄ£ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉÃAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå: ¹zÉÝñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar, ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð, ¸Á|| Qrß ¥ËAqÉñÀ£À ºÀwÛgÀ, ¥ÀæPÀÈw PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂಡಿ ವಯಾ-23ವರ್ಷ ಇತನು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ನಿಮೀತ್ಯ ಇಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಇವತ್ತಿನ ವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಅದೆ. F §UÉÎ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §Ar, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| Qrß ¥ËAqÉñÀ£À ºÀwÛgÀ, ¥ÀæPÀÈw PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.