Number of Visitors

Thursday, July 19, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 17-07-2018VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein. 1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2018  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ: 15.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ dPÉÆ̨Á CAfSÁ£É, ªÀAiÀiÁ:68, ¸Á:JªÀiï.f gÉÆÃqÀ G¯Áè¸À ºÉÆÃmÉ¯ï ¨ÁåPï ¸ÉÊqï, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. FvÀ£ÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï. ªÀiÁPÉÃðmï ºÀwÛgÀ ¸ÉÖñÀ£Àj CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ MA§vÀÄÛ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ CAfSÁ£É, eÁåw: »AzÀÆ U˽, ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð,GzÉÆåÃUÀ: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:JªÀiï.f gÉÆÃqÀ G¯Áè¸À ºÉÆÃmÉ¯ï ¨ÁåPï ¸ÉÊqï, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ: 09.07.2018 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀPÀıÁ vÀA¢ zÀ±ÀgÀvÀ ¥ÁvÉÆæÃmï ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀªÀÄr EªÀ¼ÀÄ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ §£ÀߥÀà vÀA¢ zÀ±ÀgÀvÀ ¥ÁvÉÆæÃmï ¸Á: PÀ£ÀªÀÄr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ 16.15 AmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ¹zÀÝ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt 3000=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ  ºÉZï r. ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ 15.45 AmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À 2] ²ªÀ¥Àà PÉAZÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À 3] ²æñÉÊ® §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À 4] PÁ¼À¥Àà CªÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É) EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä gÉÆÃR ºÀt 720/-gÀÆ  E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 F §UÉÎ ¸gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ 19.00 AmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 D£ÀAzÀ C±ÉÆÃPÀ PÉÆãÀgÀrØ 2, gÁdÄ §¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 3, D£ÀAzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ 4. ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA PÁ²£ÁxÀ PÉÆãÀgÀrØ 5. ¸ÀzÁ²ªÀ ®PÀëöät ªÀiÁzÀgÀ 6. ²ªÀ¥ÀÄvÀæ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà PÉÆãÀgÀrØ 7. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ºÀÆUÁgÀ 8. ²ªÁ£ÀAzÀ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| J®ègÀÆ GtÂÚèsÁ« 9. AiÀÄAPÀ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£ÀV ¸Á|| ªÀÄÄPÁwðºÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1) gÉÆÃR ºÀt 18,450/- gÀÆ  2) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ 15.40 AmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]±ÀAPÀgÀAiÀÄå ¹zÀÝAiÀÄå PÉÆÃgÀªÁgÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 2] ªÀÄ®PÁf ¸ÀAUÀ¥Àà ©zÀgÀPÀÄA¢ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 3] CqÀªÀAiÀÄå FgÀAiÀÄå zÉêÀÇgÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 4]±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è¥Àà vÀÄA§V ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 5]ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:ºÀÄ£À±Áå¼À ¦.¹ 6]ªÉÄʧƧ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ CªÀn ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 7]¥ÀªÁqÉ¥Àà §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 8]§¸À¥Àà FgÀ¥Àà ¨ÉïÁ¼À ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 9]²æñÉÊ® ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 10]¥ÀæPÁ±À ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 11]UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà avÉÆÛÃqÀV ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 12]¥Àæ¨sÀÄ PÀgÀ§¸À¥Àà ©zÁß¼À ¸À:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄrØ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.01] 29700=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q: 00.00 F §UÉÎ ¸À:vÀ f. J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ