Number of Visitors

Thursday, July 19, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 13-07-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2018  PÀ®A: 279.337 304(J) L¦¹ & PÀ®A: 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ.
        
     ¢£ÁAPÀ: 11/07/2018 gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀªÀ£À ZÀAzÀæ¥Àà PÉÆgÀªÉÇä, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ®èA¥À°è, vÁ: ªÀÄPÀÛ¯ï, f¯Áè: ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ, gÁdå: vɯÁAUÀt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁlÆgÀ, ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÉzÀgÀÆ¥ÁqÀ, vÁ: ªÀÄzÀÝgÀÆ, f¯Áè: ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ FvÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:33/J¯ï-7463 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀÆqÀæ¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ PÀqɬÄAzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ:28/n-2875 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ PÀqɬÄAzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ M«ÄäAzÉÆêÉÄä¯É J.¦.JªÀiï.¹. UÉÃmï ºÀwÛgÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀ½¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÁQëzÁgÀ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁlÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.   . F §UÉÎ ®Qëöäà UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà PÉÆgÀªÉÇä, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ®èA¥À°è, vÁ: ªÀÄPÀÛ¯ï, f¯Áè: ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ, gÁdå: vɯÁAUÀt, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2018  PÀ®A: 279.337 304(J) L¦¹ & PÀ®A: 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ.
        
     ¢£ÁAPÀ: 12/07/18 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ  28/ E eÉ 3988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÉ M§â¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃgÀlV PÀqɬÄAzÀ  - §UÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV & vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §UÀ®ÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆgÀlV PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 32/ JPïì 9806 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ vÀA; £ÀgÀ¸À¥Àà £ÀqÀUÀnÖ ªÀAiÀiÁ- 50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝtÚ vÀA; «oÉÆèÁ ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ £ÀqÀUÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¹zÀÝtÚ ¸ÀÄtUÁgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ & ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ. CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ  ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 14:00 WÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ £ÀqÀUÀnÖ FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ CdªÀÄĢݣï vÀA; §¹ÃgÀ¸Á§ agÉzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð & gÁd±ÉÃRgÀ vÀA; §¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð ¸Á; E§âgÀÄ ªÉÆÃgÀlV EªÀgÀÄ PÀÆqÁ  ¸ÁzÁ & ¨sÁj zÀÄBSÁ¥ÀvÀ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ.  . F §UÉÎ ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä UÀA; ¹zÀÝtÚ £ÀqÀUÀnÖ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ vÀ¼ÀªÁgÀ, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: §UÀ®ÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 11/07/18 gÀAzÀÄ 18:20 WÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) gÁdÄ vÀA; ¸ÁºÉçUËqÀ ©gÁzÁgÀ  ªÀAiÀiÁ- 22 ªÀµÀð ¸Á; §Æ¢ºÁ¼À [¦.JZï.]2) ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀA; gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð3) UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀA; ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 41  ªÀµÀð,4) §¸ÀªÀgÁd vÀA; ±ÁAvÀ¥Àà £ÀAzÀ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: J®ègÀÆ UÀtºÁgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ UÀtºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ CA©UÉÃgÀ ZËqÀAiÀÄå gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:-   1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 4,300 /-gÀÆ.         2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À: vÀ: ²æà ¤AUÀ¥Àà JZï. ¥ÀÆeÉÃj ¦.J¸ï.L. ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦D.åPïÖ  

     ¢£ÁAPÀ: 12-07-2018  gÀAzÀÄ  16:40   UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÀzÀ 1] C¤Ã®UËqÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð, ¸Á:G¥À஢¤ß. 2] zsÀªÀÄÄð vÀAzÉ £Á£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr 3]  ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, ¸Á: G¥À஢¤ß £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ.1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 36,435=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. ¹PÀ̪ÀÅ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) §¸À£À¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.