Number of Visitors

Thursday, July 19, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 11-07-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2018  PÀ®A: 143, 147, 341, 323, 324, 307, 504
  gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ 
     ¢£ÁAPÀ: 10.07.2018 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ºÉÊzÀgÀ ¨Á§Ä¸Á§ £ÀzsÁ¥À 2) PÁ¹ÃªÀÄ EPÁâ® lPÀ̼ÀQ 3) E¥Áð£À CUÀgÀSÉÃqÀ 4) ¨ÁµÁ¯Á® 5)  ¥Àæ±ÁAvÀ ¸Á|| J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼ÀzÀ ¹lÄÖ »rzÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀ©âtzÀ gÁqï¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ¸ÁQëzÁgÀ¤UÉ J°èUÀÆ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÉQÌ §rzÀÄ »rzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ¸ÁQëzÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¥ÉÊgÉÆÃd ¸À°ÃªÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| zË®vÀPÉÆÃmï gÀ¸ÉÛ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 10.07.2018 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄÛUÉÆAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ªÉÄÃwæ 2] ZÀAzÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ 3] ¨sÀUÀªÀAvÀ zsÀªÀÄðuÁÚ PÁA§¼É 4] zÁåªÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀArvÀ ©gÁzÁgÀ 5] C¯Áè§PÀë ªÀi˯Á¸Á§ ¸Á|| J®ègÀÆ UÉÆmÁå¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 8150/- gÀÆ gÉÆR ºÀt ºÁUÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¹ © aPÉÆÌÃr, ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.