Number of Visitors

Thursday, July 19, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 05-07-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2018  PÀ®A: 279, 304 [J] L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ 15.30 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ Df£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ zsÀĪÀiÁ¼À ¸Á: ªÀQîªÀ¹Û vÁ: EAzÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè ¥ÀÄ£Á ¯Áj £ÀA JªÀiï JZï 42 n 6775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA JªÀiï JZï 42 n 6775 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀAqÉUÉ ¤AvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄÄ vÀAzÉ FgÀtÚ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ ºÁ:ªÀ: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ£À JqÀ ºÉÆmÉÖUÉ , ¨Ájà UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ,JqÀvÀ¯ÉUÉ, JqÀ vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ , JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ , §®ºÉÆmÉÖUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄÄ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸Á:PÉÆÃgÀªÁgÀ ºÁ:ªÀ: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV vÁ:zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2018  PÀ®A: 279, 304 [J] L¦¹
        ¢£ÁAPÀ: 03.07.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ° ªÉÄÊvÀ  CdÄð£À vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á|| GPÀÌ° vÁAqÁ £ÀA 1 vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 29 PÉÆå-3808 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ GPÀÌ° vÁAqÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ GPÀÌ° gÉÆÃqÀ PÉ.E.© ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ gÀÄtªÁ® EªÀgÀ ¯ËOl ºÀwÛgÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ. CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ºÁQzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.55 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà  gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ®A¨Át GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| GPÀÌ° vÁAqÁ £ÀA 1 vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2018  PÀ®A: 279, 304 [J] L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÉƸÀzÀÄ EzÀÄÝ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå EgÀĪÀ¢®è EAf£ï £ÀA. JHZWGD53027 ZÉ¹ì £ÀA. MDZA74BZ5GWD13956 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É M§â£É ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß CPÀÌ ¸À«vÁ EªÀ¼À ºÀwÛgÀ vÁªÀgÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁªÀgÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀjAzÁæ¼À EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹Ìqï DV vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ©zÀÄÝ JqÀQ£À ªÉÄ®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ »ªÀÄärUÀ½UÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£É vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.07.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CgÀ«AzÀ ¢Ã¥ÀPÀ ¥ÁvÉæ, ¸Á|| gÁt §VÃZÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 13 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÀiÁAUÀUÁgÀÄr PÁ®¤ ¹.JA.¹ PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-52,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2)52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 gÀÆ¥Á¬Ä F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.©. ¥Ánî. ¦.J¸ï.L J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2018  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ: 26.05.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ  zsÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ¸Á: CAdÄlV. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ HgÀ°è ºÉÆÃV PÀnAUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀvÀ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà gÀÆgÀ®PÀnÖ  ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ, ºÀªÉð UÀ°è. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀ ¹zÁæªÀÄ PÁA§¼É 2) §¸À¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ vÀ¼ÀªÁgÀ 3) zsÀªÀÄðtÚ UÀeÁ£ÀAzÀ PÉÆý 4) £ÁUÀ¥Àà ¸ÀvÉå¥Àà vÉð ¸Á:¤ªÀgÀV. vÁ:EAr. EªÀgÀÄ ¤ªÀgÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¨ÁAzÁgÀ ºÀwÛgÀ §¸Àj VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 1680/- gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: AiÀÄÄ. J¸ï. CªÀn, ¦J¸ïL ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018  gÀAzÀÄ  16.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²æñÉÊ® dPÀÌ¥Àà ¥ÀÆeÁj 2] C¥ÀÄà @gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀÆeÁj 3] ²æÃPÁAvÀ ZÀAzÀ¥Àà §£À¸ÉÆÃqÉ ¸Á: J®ègÀÆ lPÀ̼ÀQ, 4] C¥ÀÄà @ ©üêÀÄÄ vÀAzÉ ¸Á: ¸ÀªÀ¼ÀºÀ¼Àî vÁAqÁ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀgÀtUËqÀ © UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2018  PÀ®A: 15[J], 32[3] PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ 17:35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¤Ã®¥Àà §AUÁ½ ¸Á: §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÀUÀªÀÄäzÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß  CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N¯ïØ lªÀj£À mÉmÁæ gÀnÖ£À ¥ÁQÃl ºÀjzÀÄ PÁ° EzÀݪÀÅ ªÀÄÆgÀÄ CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q 00=00 2] 3 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: f.J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2018  PÀ®A: 15[J], 32[3] PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ 21:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ  ªÀqÀØgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä: 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N¯ïØ lªÀj£À mÉmÁæ gÀnÖ£À ¥ÁQÃl ºÀjzÀÄ PÁ° EzÀݪÀÅ ªÀÄÆgÀÄ CªÀÅUÀ¼À C:¸À:Q 00=00 2] 3 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: f.J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.