Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 02-07-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2018  PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ 19.30 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀÄ®è¥Áà ¨Á®UÁ« ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆ£ÀÄßlV vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥Àj«Ämï E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆ£ÀÄßlV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ¸À«ÄÃ¥À CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ J£ï.J.G¥ÁàgÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2018  PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî ¥ÉêÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á|| DºÉÃj vÁAqÁ ºÁ° PÀUÉÆÎÃqÀ vÁAqÁ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà N.n ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÉÃqÀ  ªÀiÁrzÀÄÝ 180 JªÀiï.J¯ïzÀ MlÄÖ 46 ¥sÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ 3312/-gÀÆUÀ¼ÀÄ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä »r¢zÀÄÝ F §UÉÎ CvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀ®A 32,34.PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ¹.J¸ï.CªÀgÁ¢ü J.J¸ï.L gÀÆgÀ® ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2018  PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)
     ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀÌ¥Àà gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð ¸Á:PÉñÁ¥ÀÆgÀ 2) PÀjAiÀÄ¥Àà gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á:PÉñÁ¥ÀÆgÀ (¥ÀgÁj) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§vÀÛ ¸ÉÆãÁ°PÁ PÀA¥À¤AiÀÄ rL 740 mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ: PÉ.J.37 n.J-4355 CAvÁ EzÀÄÝ, ¤Ã° §tÚzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ mÉæöÊ®gï ¤Ã° §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆå ¨sÁgÀvÀ ªÉÄl¯ï EAqÀ¹æöÖÃeï £Á®vÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À CAvÁ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw CxÀªÁ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: f. J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.