Number of Visitors

Tuesday, July 3, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 01-07-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2018  PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19:45 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀªÁdSÁ£À vÀAzÉ:¤¸ÁgÀCºÀäzÀSÁ£À ¥ÀoÁt ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®zÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨sÁ EzÀÝ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÁ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÀqÉUÉ gÁAUï ¸ÉÊqÀzÀ°è Cwà ªÉÃUÀ¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ²ªÀPÀÈ¥Á ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ- ªÉÄÊvÀ C«ÄãÀ¥Àà vÀAzÉ:AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ:56 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ, ªÉÄÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:29-06-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:30 UÀAmÉUÉ UÉzÀÝ®ªÀÄj ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: C«ÄãÀ¥Àà UËqÀgÀ ¸Á:PÀÄAZÀUÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2018  PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 29.06.2018 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÀ« ¸ÀAUÀ¥Àà D®ÆgÀ ¸Á; UÀzÀÝ£ÀPÉÃj vÁ; f; ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀÆædgÀ £ÀA PÉJ 29/ J£ï- 0769 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹AzÀV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J£ï ºÉZï 218 gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆß½î UÁæªÀÄzÀ DZÉUÉ §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV PÁæ¸ï E£ÀÆß MAzÀÄ Qà «Äà ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiïºÉZï 11/ ©J£ï 6614 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ  ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀA gÀvÀߥÀà vÀªÀÄzÉÆrØ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á; D®UÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄßAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀA ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀªÀÄzÉÆrØ ¸Á; D®UÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2018  PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
     ¢£ÁAPÀ: 30.06.2018 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ ZÀ¹ì £ÀA§gÀ: WXCH40922104498 EAd£À £ÀA§gÀ: 43.3008/STH15013 CAvÁ EzÀÄÝ, EzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîígÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ, CzÀgÀ Zɸïì £ÀA:SGIB88 CAvÁ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä, ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ, vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ mÉæîígÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ©.J¸ï. ¸ÁgÀªÁqÀ  JJ¸ïL  § ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.