Number of Visitors

Thursday, July 19, 2018

PRESS NOTE 18-07-2018VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ -2018
ಮತ್ತು ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.DAILY CRIME NEWS ON 19-07-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ 187 JA.«í.DåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ: 18-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¨É¼ÀªÀ¯ï ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀægÀ  £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 J£ï 3717 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±Á°ºÀĸÉä £ÀUÀgÀzÀ M¼ÀV£ÀAzÀ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ CAvÁ PÀĽvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ D¢vÀå ªÀAiÀiÁ 2 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀıÉÆÃzsÀgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 18-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw ZÁ®PÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ EzÀÝ DgÉÆÃ¥À.. F §UÉÎ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ CgÀÄt ¨sÀdAwæ ¸Á: PÁUÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2018  PÀ®A: 78 (3) PɦAiÀiÁåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ: 17/07/2018 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ QgÁuÁ §eÁgÀzÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ 1] PÀjÃA¸Á§ gÀeÁPï¸Á§ GªÀÄgÁt¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2] ±À¦üÃPï vÀA. ¥sÁgÀÆR¸ÀAiÀÄåzÀ ¸Á: «Ä£ÁQëZËPï«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ À £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ-1] N.¹. £ÀA§gÀ aÃn-01 2] ¤Ã° ªÀĹ ¨Á¯ï ¥É£ï-01 C:¸À:QÃ=00-00 gÀÆ 3] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ- 1760=00 gÀÆ.. F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ J. ©gÁÀzÁgÀ ¹.¦.L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2018  PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ  
      ¢£ÁAPÀ : 18-07-2018  gÀAzÀÄ  05-15 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ PÁ®¤AiÀÄ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  gÉÆÃR ºÀt    1,00,390=00 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C.¸À.Q 000=00 F §UÉÎ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ  ¦J¸ïL UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2018  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ   
  
¢£ÁAPÀ 07-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:00 UÀAmɬÄAzÀ 11:10 UÀAmÉAiÀÄ£ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉÃAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå: ¹zÉÝñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar, ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð, ¸Á|| Qrß ¥ËAqÉñÀ£À ºÀwÛgÀ, ¥ÀæPÀÈw PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂಡಿ ವಯಾ-23ವರ್ಷ ಇತನು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ನಿಮೀತ್ಯ ಇಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಇವತ್ತಿನ ವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಅದೆ. F §UÉÎ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §Ar, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| Qrß ¥ËAqÉñÀ£À ºÀwÛgÀ, ¥ÀæPÀÈw PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PRESS NOTE 18-07-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.
                             PÀÄSÁåvÀ PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À

       «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è EwÛaUÉ WÀn¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀ PÀÄjvÀÄ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ, ¦L r¹L© gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ,
 ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛPÁAiÀÄðzÀ°èzÁÝUÀ M§â ¸ÀgÀUÀ¼Àî£À£ÀÄß RavÀ ªÀiÁ»w DzsÀj¹ ¢£ÁAPÀ: 17.07.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ-
1)    CfÃvÀ vÀA| ©üêÀÄ¥Àà bÀ®ªÁ¢, ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð, eÁw-»AzÀÆ bÀ®ªÁ¢, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á| ¨É¼ÀÄî©â vÁ|f-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ºÁ°-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ QÃwð£ÀUÀgÀ,       
      ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀgÁj EgÀĪÀ E£ÉÆßçâ DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É.

CªÀgÀ «ªÀgÀ
2)   «±Á® @ ¸ÉÆãÁå vÀA| ¹zÁæªÀÄ LºÉÆ¼É ¸Á| ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ, gÁªÀĪÁr zÉÆAr¨Á ªÀ¹Û, ¸ÀzÀj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ
1)   d®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 02 ¥ÀæPÀgÀt
2)   DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 02 ¥ÀæPÀgÀt
3)   «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁA¢üZËPï ¥Éưøï oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 04 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
4)   ¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯ÉèAiÀÄ E¼ÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è 01 ¥ÀæPÀgÀt
    »ÃUÉ MlÄÖ-09 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è UÀÄ£Éß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.
C®èzÉà ¸ÀzÀj J®è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è zÉÆÃazÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À ¥ÉÊQ ¹QÌgÀĪÀ DgÉÆævÀ£À PÀqɬÄAzÀ MlÄÖ 09 ¥ÀæPÀgÀtUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ MlÄÖ 280UÁæA. §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, & PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ MAzÀÄ §eÁd ¥À®ìgï220 ¨ÉÊPï, »ÃUÉ MlÄÖ-9,00,000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
       F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ ²æÃ.¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ, ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ.ZÀAzÀæPÁAvÀ.J¯ï.n. ¦.L. r¹L© WÀlPÀ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ-©.JA.¥ÀªÁgÀ, J¸ï.J¸ï.ªÀiÁ¼ÉUÁAªï, n.JA.±ÉïÁgÀ, ²ªÀÅ C½îVqÀzÀ, ªÉÊ.¦.PÀ¨ÁqÉ, ¹zÀÄÝ zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ, ¥ÀÄAqÀ°PÀ ©gÁzÁgÀ, J¸ï.f.UÁAiÀÄtÚªÀgÀ, J¸ï.J¸ï.PÁUÀªÁqÀ, «dAiÀÄ CªÀn gÀªÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 17-07-2018VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein. 1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2018  PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ: 15.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ dPÉÆ̨Á CAfSÁ£É, ªÀAiÀiÁ:68, ¸Á:JªÀiï.f gÉÆÃqÀ G¯Áè¸À ºÉÆÃmÉ¯ï ¨ÁåPï ¸ÉÊqï, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. FvÀ£ÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï. ªÀiÁPÉÃðmï ºÀwÛgÀ ¸ÉÖñÀ£Àj CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ MA§vÀÄÛ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ CAfSÁ£É, eÁåw: »AzÀÆ U˽, ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð,GzÉÆåÃUÀ: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:JªÀiï.f gÉÆÃqÀ G¯Áè¸À ºÉÆÃmÉ¯ï ¨ÁåPï ¸ÉÊqï, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ: 09.07.2018 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀPÀıÁ vÀA¢ zÀ±ÀgÀvÀ ¥ÁvÉÆæÃmï ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á|| PÀ£ÀªÀÄr EªÀ¼ÀÄ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ §£ÀߥÀà vÀA¢ zÀ±ÀgÀvÀ ¥ÁvÉÆæÃmï ¸Á: PÀ£ÀªÀÄr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ 16.15 AmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ¹zÀÝ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà §dAwæ ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt 3000=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ  ºÉZï r. ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ 15.45 AmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À 2] ²ªÀ¥Àà PÉAZÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À 3] ²æñÉÊ® §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À 4] PÁ¼À¥Àà CªÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É) EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä gÉÆÃR ºÀt 720/-gÀÆ  E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 F §UÉÎ ¸gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ 19.00 AmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 D£ÀAzÀ C±ÉÆÃPÀ PÉÆãÀgÀrØ 2, gÁdÄ §¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 3, D£ÀAzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ 4. ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA PÁ²£ÁxÀ PÉÆãÀgÀrØ 5. ¸ÀzÁ²ªÀ ®PÀëöät ªÀiÁzÀgÀ 6. ²ªÀ¥ÀÄvÀæ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà PÉÆãÀgÀrØ 7. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ºÀÆUÁgÀ 8. ²ªÁ£ÀAzÀ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| J®ègÀÆ GtÂÚèsÁ« 9. AiÀÄAPÀ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£ÀV ¸Á|| ªÀÄÄPÁwðºÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1) gÉÆÃR ºÀt 18,450/- gÀÆ  2) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ 15.40 AmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]±ÀAPÀgÀAiÀÄå ¹zÀÝAiÀÄå PÉÆÃgÀªÁgÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 2] ªÀÄ®PÁf ¸ÀAUÀ¥Àà ©zÀgÀPÀÄA¢ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 3] CqÀªÀAiÀÄå FgÀAiÀÄå zÉêÀÇgÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 4]±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è¥Àà vÀÄA§V ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 5]ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:ºÀÄ£À±Áå¼À ¦.¹ 6]ªÉÄʧƧ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ CªÀn ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 7]¥ÀªÁqÉ¥Àà §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 8]§¸À¥Àà FgÀ¥Àà ¨ÉïÁ¼À ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 9]²æñÉÊ® ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 10]¥ÀæPÁ±À ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 11]UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà avÉÆÛÃqÀV ¸Á:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ 12]¥Àæ¨sÀÄ PÀgÀ§¸À¥Àà ©zÁß¼À ¸À:§¸ÀgÀPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄrØ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.01] 29700=00 gÀÆ UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q: 00.00 F §UÉÎ ¸À:vÀ f. J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ


DAILY CRIME NEWS ON 16-07-2018


VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
       ¢£ÁAPÀ: 15.07.2018 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd ¤Ã®PÀAoÀ £ÁnÃPÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, 2] PÀAoÉ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð,3] ¸ÀĤî ºÀtªÀÄAvÀ aPÀ̹AzÀV ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð,4] ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ ªÀÄ®PÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À (¦.JZï), vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ §Æ¢ºÁ¼À (¦.JZï) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 2750/-gÀÆ. 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J£ï.JZï .¥ÀÆeÉÃj.  ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ] ¹AzÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
         ¢£ÁAPÀ: 15.07.2018 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÁ²Ã£ÁxÀ §¸À¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ 2] ªÀĺÉñÀ  ZÀ£ÀߥÀà ºÀ½î ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr 3]  ±ÁgÀÄR ªÉÄʧƧ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, ¸Á: G¥À஢¤ß vÁAqÁ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï © UËqÀgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2018 PÀ®A: 279. 337,338, L.¦.¹.
       ¢£ÁAPÀ: 14.07.2018 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ²ªÀtÚ ºÉƸÀªÀĤ ¸Á|| ¨ÉÆüÀªÁqÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA: PÉ.J.28/JªÀiï-9207 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA: PÉ.J.28/JªÀiï-9207 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÁ½PÉÆÃn PÀqɬÄAzÀ ¨ÉÆüÀªÁqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸É ªÉÄÃ¯É vÁ½PÉÆÃn §¸ï r¥ÉÆà ¸À«ÄÃ¥À eÉÆÃgÁV ªÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É gÉÆÃqÀ ºÀA¥ïì fV¹zÀÄÝ CzÀgÀ gÀ§¸ÀPÉÌ PÀÆædgÀ fÃ¥À »A¢£À ¨ÁV®Ä ©aÑ PÀÆædgÀ fÃ¥À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢ UÀAqÀ §¸À¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ºÀjd£À ¸Á|| ¨ÉÆüÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ dAiÀIJæà UÀA §¸À¥Àà ºÀjd£À  ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉÆüÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


DAILY CRIME NEWS ON 14-07-2018VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein.


1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2018  PÀ®A: : 143, 147, 506, 302, 201, gÉÃ/ªÀÅ 149 L.¦.¹
          ¢£ÁAPÀ: 11.07.2018 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 13.07.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÁ²Ã£ÁxÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¨sÁ¸ÀV 2] §¸ÀªÀgÁd PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÁ¸ÀV 3] µÀtÄäR PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÁ¸ÀV 4] PÀ¸ÀÆÛj UÀA: PÁ²Ã£ÁxÀ ¨sÁ¸ÀV ¸Á: J®ègÀÆ »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ 5] PÀj§¸À¥Àà [DgÉÆæ C.£ÀA: 4-PÀ¸ÀÆÛj FvÀ¼À vÀªÀÄä DgÉÆæ C.£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ-²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAiÀÄ¥Àà UÀĨÉâªÁqÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á: »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ PÉÊUÀqÀ CAvÁ 40,000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ D ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ gÉÆPÁÌ PÉüÀPÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀ ¤ªÀÄUÀ ©qÀĪÀÅ¢®è R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ fêÀzsÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ®èzÉ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 13-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄÈvÀ¤UÉ J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ §ÄAiÀiÁågÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ªÀÄgÉ¥Àà UÉÆÃAzsÀ½ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢£À°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAVUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖ £ÉÃvÀÄ ºÁQ ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÁ²Ã¨Á¬Ä UÀA: ²ªÀgÁAiÀÄ UÀĨÉâêÁqÀ ¸Á; »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ vÁ; EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2018  PÀ®A: 41 [r] , 102, ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹
         ¢£ÁAPÀ: 13.07.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01. gÁºÀįï UÉÆëAzÀ ZÀªÁít 02. UÉÆëAzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ZÀªÁít ¸Á: E§âgÀÆ ¥ÁAqÉÆÃdj ¥Á¢ð vÁAqÁ vÁ: dvÀÛ f: ¸ÁAUÀ° gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç  FvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ZÀªÁít ¸Á: ¥ÁAqÉÆÃdj ¥Á¢ð vÁAqÁ vÁ: dvÀÛ f: ¸ÁAUÀ° gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA§gÀ ME4JC 651MFT165616 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA§gÀ  JC65ET0242755 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®èzÉà WÉÆÃt¸ÀV UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA: 01£ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦.J¸ï.L wPÉÆÃmÁ ¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ

       ¢£ÁAPÀ: 13.07.2018 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ©ÃªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀARåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄmÁÌ C£ÀÄߪÀ N.¹,dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ1] N.¹. £ÀA§gÀ aÃn-01 2] ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï MAzÀÄ C;¸À;Q;00-00/- gÀÆ. 3] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-670=00 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À: vÀ:  Dj¥sÀ JªÀiï. ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦.J¸ï.L. f.¹.¦.J¸ï. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21(1).

     ¢£ÁAPÀ: 13.07.2018 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ®PÀëöät dUÀzÉêÀ PÀzÀA ¸Á:PÉƼÀUÉÃj ªÀ¹Û, GªÀÄ¢, vÁ:dvÀÛ. 2]PÁæAw ²ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ¸Á:GªÀÄ¢, vÁ:dvÀÛ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï Engine No: 47.1341/SGD1371 & CHASSIS No: QVTF51606001528 £ÉÃzÀÝgÀ mÉæöÊ°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 4,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 01 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆ£ÀV ºÀ¼ÀîzÀ°èAzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ:²æÃ, AiÀÄÄ. J¸ï. CªÀn, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2018 PÀ®A: 143, 147, 148, 114, 324, 354, 307, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 12.07.2018 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀgÀ¸À¥Àà AiÀÄ®UÉÆAqÀ CªÀgÀwÛ 2) AiÀÄ®UÉÆAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà CgÀªÀwÛ 3) ¯ÁAiÀĪÀé UÀA ¥ÀgÀ¸À¥Àà CgÀªÀwÛ 4) ¨ËgÀªÀÄä UÀA AiÀÄ®UÉÆAqÀ CgÀªÀwÛ ¸Á||J®ègÀÆ EAZÀUÉÃj 5) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀA ZÀAzÁæªÀÄ ºÉÆ£ÀUÉÆAqÀ ¸Á||CAdÄlV ºÁ||ªÀ||EAZÀUÉÃj ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ .¨sÁªÀ, CvÉÛ ,£ÉUÁåt ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦vÁæfðvÀ d«ÄãÀzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ DUÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆqÀ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ EµÉÆÖÃvÀ£ÀPÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀw CAvÁ ºÉÆ®¸ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁV ºÉÆ®¸ÀÄ ±À§Ý AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁrÛ gÀAr CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁår PɼÀUÉ PÉqÀ« PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°lÄÖ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 3,4,5 £ÉÃzÀªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ §®ªÁzsÀ WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀA gÉêÀt¹zÀÝ CgÀªÀwÛ ¸Á||EAZÀUÉÃj .gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 12.07.2018 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ¸Áé«Ä vÀA ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå gÁnªÀĤ ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï 2) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà SÉÃqÀzÀ ¸Á|| ªÀAzÁ® 3) ¨Á§Ä UÀAUÁzsÀgÀ ºÀÄAqÉÃPÁgÀ ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï 4) §¸ÀªÀgÁd LAiÀÄå¥Àà PÀÄAmÉÆÃf ¸Á||D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï 5) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÀAPÀæ¥Àà zsÀgÀägÀ ¸Á|| CgÀ¼À®¢¤ß 6) ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀ¯ï ¸Á|| ºÀAqÀgÀUÀ¯ï vÁ||f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl 7) azÁ£ÀAzÀ ¨ÉÊ®¥Àà ¸ÁwºÁ¼À ¸Á|| ªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 8) ©üêÀIJ ¹zÀÝ¥Àà vÉÆUÀgÉƪÀÄnÖ ¸Á|| ªÀÄÄzÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 19,890/- gÀÆ 2) 52 E¸ÉÃàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À||vÀ|| ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ.J¸ï.AiÀÄÄ  r.J¸ï.¦ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr G¥À«¨sÁUÀ .gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2018 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.