Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 31-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.
 1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2018  PÀ®A: 143.147.323.324.307.447.114.¸À/PÀ 149 L¦¹            
      ¢£ÁAPÀ: 29.05.2018 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)±ÉAPÀgÉÃ¥Àà vÀA:gÁªÀÄ¥Àà §gÀV 2)gÁªÀÄ¥Àà vÀA:±ÉAPÀgÉÃ¥Àà §gÀV 3)¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA:w¥ÀàtÚ §gÀV ¸Á: ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ °AUÀzÀ½î 4)®PÀëöät vÀA:zÁ£À¥Àà §gÀV @ ©gÁzÁgÀ ¸Á: zÉêÁ¥ÀÆgÀ 5)mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. DgÉÆæ C. £ÀA 1 jAzÀ 4 £ÉÃzÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ªÀÄzÉå d«ÄãÀzÀ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ,  DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/05/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ d«ÄãÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ EzÀgÀ°è ¤ÃªÁåPÉà UÀ¼É ºÉÆÃqÁåPÀºÀwÛjà CAvÁ PÉýzÀPÉÌ, DgÉÆævÀgÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ PÉüÀwà ªÀÄUÀ£Á ¤Ã£ÀUÀ EªÀvÀÛ R¯Á¸À ªÀiÁqÁPÀ PÁAiÀÄPÀºÀwÛªÀÅ CAvÁ DgÉÆæ C.£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ CAzÀªÀ£Éà ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ, C.£ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ dfÓzÀÄÝ, C.£ÀA: 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ §qÀV ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr, d«ÄãÀzÀ°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ C.£ÀA 4 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¸ÀÄ CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁ¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀmÁÖUÀ, ¦AiÀiÁð¢ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ªÀıÁPÀ¸Á§ vÀA:«ÄÃgÁ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á:zÉêÁ¥ÀÆgÀ  vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 

      ¢£ÁAPÀ; 30.05.2018 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ 35-40 ªÀµÀð ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ ZÉPïì ±Àlð ¨Ëæ£ï PÀ®gï ¥ÁåAmï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ CAqÀgÀªÉÃgï zsÀj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀA©üÃgÀ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀĺÀäzÀgÀ¦üÃPï vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd¸Á§ ªÉÆëÄãÀ ªÀAiÀiÁ:52ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.