Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 28-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2018  PÀ®A: 337, 338, 304(J) L¦¹..            
      ¢£ÁAPÀ: 27.05.2018 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ »gÉêÀÄoÀ ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £Á®vÀªÁqÀ 2) ¥Àæ±ÁAvÀ PÉ.E.© ¯ÉÊ£ÀªÀÄ£ï ±ÁSÉ £Á®vÀªÁqÀ.3) L¦rJ¸ï UÀÄwÛUÉÃzÁgÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è EªÀgÀÄ FUÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ï ªÁAiÀÄgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ ºÉƸÀ PÀA§ªÀ£ÀÄß ºÁQ, D PÀA§PÉÌ ¥ÀnÖ ºÁQ ªÁAiÀÄgÀ PÀlÖzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉ ©nÖzÀÄÝ, ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ï ªÁAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ UÁ½UÉ C®ÄUÁr PÀA§PÉÌ vÁV MAzÀPÉÆÌAzÀÄ WÀµÀðuÉAiÀiÁV CzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ï ªÁAiÀÄgÀ PÀmÁÖV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£À ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ vÀUÀr£À ¥ÀvÁæ¸ÀPÉÌ PÀgÉAmï ¥Á¸ÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÁzÀ CAUÀrUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀ zÀÄUÀð¥Àà §ArªÀqÀØgÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀqÀØgÀ, UÀAUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀjUÉ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀÄlÖ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ. UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §ArªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ 62 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÀgÉAl ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ºÉ¨Áâ¼À ¸Á: £Á®vÀªÁqÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2018 PÀ®A: 25 ¨sÁgÀwAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ   
      ¢£ÁAPÀ; 27.05.2018 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁWÀÄ ZÀAzÁæªÀÄ PÀtªÉÄñÀégÀ @ zÉÆqÀªÀĤ ¸Á: PÀtªÉÄñÀégÀ ºÁ° d®£ÀUÀgÀ gÀWÀÄ VgÀt gÀªÀgÀ ªÀiÁ®QÃAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛÃgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ fêÀAvÀ UÀÄAqÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ d®£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï,J¸ï PËd®V ¹¦L f.f.ªÀÈvÀÛ  «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2018 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2018 PÀ®A: 32, 34. PÉ.E.DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 27.05.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] §¸À¥Àà. ¹zÀÝ¥Àà. §UÀ°. ¸Á; ºÀAdV. vÁ; EAr FvÀ£ÀÄ EAr gÉïÉé¸ÉÖñÀ£ï ¸À«ÄÃ¥À ªÉʨsÀªÀ ºÉ¸Àj£À zÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ, ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MlÄÖ QªÀÄävÀÛ=4,883 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀhÄqï.J£ï. ªÉÆÃPÁ² ¦J¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2018 PÀ®A: 15[J]32[3] PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 27.05.2018 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÁºÉçUËqÀ wªÀÄä£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®UÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß ¨Á§vï ªÀÄ®UÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®Ä ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: f.J¸ï.¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.