Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 27-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2018 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ & 187 JA.«.L. DåPÀÖ.            
      ¢£ÁAPÀ: 25.05.2018 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA: PY3029D413199 &  Zɹì¸ï ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA: 1PY5045DPGA037326 ºÁUÀÆ mÉæîgï £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï E®èzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀÄļÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ®UÀÄQð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ PÀ®ÄUÀÄQð PÀqɬÄAzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÉÆêÀiÁ ªÀ®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ ¹AzsÉ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.28/E.J£ï.9018 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¸ÉÆêÀiÁ ªÀ®PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÁzÉêÀ ¹AzsÉ EªÀgÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÁUÉà Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ  RAqÀĨÁ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ªÀ®PÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ, ¸Á: PÀ®UÀÄQð gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ   
      ¢£ÁAPÀ; 26.05.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÁgÉÆÃR ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ CvÁÛgÀ 2) £Á¹ÃgÀ ¨ÁzÀ±Á ¥ÀmÉî 3) ¸ÀzÁðgÀ ¯Á®¸Á§ eÁvÀUÁgÀ 4) C«ÄãÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ eÁvÀUÁgÀ 5] LeÁd ºÀ§Äâ SÁn 6) ªÀÄĸÁÛPÀ ¸ÉÊ¥sÀ£À¸À§ ¨sÁUÀªÁ£À 7) ¸ÀzÁݪÀÄ ¹PÀAzÀgÀ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ 8) AiÀiÁ¹Ã£À E¨Áæ»A ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 9) AiÀiÁ¹Ã£À ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨sÁUÀªÁ£À 10) eÁ«ÃzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨sÁUÀªÁ£À 11) gÀ¦üÃPÀ ªÀÄvÁ§¸Á§ ¨sÁUÀªÁ£À ¸Á: J®ègÀÆ EAr  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄAUÀ® PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ 9750 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ :1] gÉÆÃR ºÀt 9750 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ CQ:0000 gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ  ¸À:vÀó:  gÀ« AiÀÄqÀªÀ£ÀߪÀgÀ. ¦ J¸ï L [PÁ¸ÀÄ] EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 26.05.2018 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀzÉêÀ¥Àà UÀÄgÀħ¸À¥Àà ©¸À£Á¼À  ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J. 2) ¥Àæ«Ãt @ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ºÀ½î  3) ¸ÀAvÉÆõÀ «oÉÆèÁ UÁqÀzÀ.4) GªÉÄñÀ ¸Á§tÚ ¨É£ÀPÉÆlÖV 5) gÀ« ±ÀgÀt¥Àà zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV 6] gÀ« gÁªÀÅvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj @ ©gÁzÁgÀ 7] EªÀiÁªÀĸÁ§ ºÀĸÉãÀ¸Á£À ¦AeÁgÀ 8] UÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà UÉÆ®ègÀ 9] gÁªÀÄÄ AiÀÄ®è¥Àà ¨ÁUÉêÁr 10] CªÀiÁvÉ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ©¸À£Á¼À ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J.& ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J. UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ£À§¸ÀªÉñÀégÀ ¥ÁzÀUÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 28,600/-gÀÆ.         2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À: vÀ: ¤AUÀ¥Àà JZï. ¥ÀÆeÉÃj ¦J¸ïL. ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 26.05.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÄÝ @ ¹zÀÝ¥Àà §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ 2) ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀAZÀAiÀÄå ªÀÄoÀ 3) C±ÉÆÃPÀ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀnÖªÀĤ 4) CuÁÚgÁAiÀÄ ¤A§tÚ PÉÆý 5) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀjÃl 6) gÀeÁPÀ £À©ü¸Á§ ªÁ°PÁgÀ 7) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÀÄ®è¥Àà EAr 8) dPÀÌ¥Àà ²ªÀgÁAiÀÄ PÀnÖªÀĤ ¸Á:J®ègÀÆ fÃgÀAPÀ®V, EªÀgÀÄ fÃgÀAPÀ®V UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 1130/- gÀÆUÀ¼ÀÄ.  F §UÉΠ ¸À:vÀ: UÉÆÃ¥Á®. «í. ºÀ¼ÀÆîgÀ, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 26.05.2018 gÀAzÀÄ 15:35 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀA:ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: £ÉçUÉj 2] AiÀĪÀÄ£À¥Àà §¸À¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ¸Á: £ÉçUÉj 3] «oÀ×® ºÀtªÀÄAvÀ ©¸À®¢¤ß ¸Á:£ÉçUÉÃj EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ £ÉçUÉj UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀ¸À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 01] 1670=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: f. J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 26.05.2018 gÀAzÀÄ 18:20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ªÁ¸ÀÄ zÉêÉAzÀæ¥Àà §rUÉÃgÀ 2] ZÀAzÀ¥Àà ¥ÀgÀ¥Àà ¸ÀgÀÆgÀ ¸ 3]¹zÀÝ¥Àà FgÀ¥Àà PÀÄj ¸Á: J®ègÀÄ ©zÀgÀPÀÄA¢ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ©zÀgÀPÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¸À:vÀ: f. J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2018 PÀ®A: 15(J) 32(3) PÉ.E.DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 26.05.2018 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] zÁåªÀÄtÚ @ ªÀÄÄvÀÄÛ ®PÀÌ¥Àà ©zÁß¼À ¸Á|| ElV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¥Á£ï ±Á¥ïzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä Old Tavern CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 02 SÁ° ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ SÁ° ¥Áè¹ÖPï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ 02. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ