Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 26-05-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.            
      ¢£ÁAPÀ: 25.05.2018 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ «Äfð, ªÀAiÀiÁ 62 ªÀµÀð, ¸Á|| ¸ÉÖñÀ£ï ¨ÁåPÀgÉÆÃqÀ, ²PÁgÀSÁ£É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  EªÀgÀÄ ZËzsÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAzÀ C¯ï C«Äãï D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ  ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ®¥Àà «Äfð, ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¸ÉÖñÀ£ï ¨ÁåPÀgÉÆÃqÀ, ²PÁgÀSÁ£É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ   
      ¢£ÁAPÀ; 19.05.2018 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥Àæ«Ãt »¥ÀàgÀV. ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ zɺÀ°AiÀÄ°è mÉæöʤAUï EzÉ CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ  ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA|| UÀÄAqÀ¥Àà »¥ÀàgÀV ¸Á|| ºÀÄt±Áå¼À vÁ|| ¹AzÀV  f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 25.05.2018 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Àà ¥Á²Ãð ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: EAr eÁA¨sÀªÀ £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ EAr ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt N ¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 190 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ N,¹ aÃn MAzÀÄ, ¥É£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] gÉÆÃR ºÀt 190 gÀÆUÀ¼ÀÄ  2] N¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ C ¸À Q 00-00 3] ¥É£ÀÄß MAzÀÄ C ¸ÀQ 00-00 F §UÉΠ ¸À:vÀ: gÀ« AiÀÄqÀªÀ£ÀߪÀgÀ. ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2018 PÀ®A: 15[J]32[3] PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 25.05.2018 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] zË®vÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆÃgÀ½î vÁ:¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß ZÀºÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖgÀĪÀzÀ®èzÉ CªÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄ ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1] N¯ïØ lªÀ£Àð 180 JªÀiïJ¯ï «¹Ì vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀgÀ JªÀiïDgï¦-72.14/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 144.28/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ 2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q: 00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ 3] MAzÀÄ ¤Ãj£À ¥Áè¹ÖPÀ dUÀÎ C:¸À:Q: 00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉΠ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgï ºÉZï r D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2018 PÀ®A: 15[J]-32[3] PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 25.05.2018 gÀAzÀÄ 16.15  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆÃgÀ½î vÁ:¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß ZÀºÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖgÀĪÀzÀ®èzÉ CªÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄ ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1] Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï 90 JªÀiïJ¯ï «¹Ì vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ JªÀiïDgï¦-29.53/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 59.06/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ.2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q: 00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ 3] MAzÀÄ ¤Ãj£À ¥Áè¹ÖPÀ dUÀÎ C:¸À:Q: 00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉΠ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgï ºÉZï r D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2018 PÀ®A: 15[J]-32[3] PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 25.05.2018 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1]  ²æñÉÊ®. vÀAzÉ PÁ¸À¥Àà. ©gÁzÁgÀ. ¸Á; PÉAUÀ£Á¼À ºÁ;ªÀ. EAr [zÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ]  2] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ  ªÀÄ®è¥Àà £Á« ¸Á: vÉ£Éß½î [zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ]  EªÀgÀÄ vÁA¨Á UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ¨Á§vÀÛ ¸ÉßúÁ CA§ÄªÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è. vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ ¨ÁåUï¥ÉÊ¥Àgï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-3, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-4, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 3] 5 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ C;¸À;Q=00=00 gÀÆ, F §UÉΠ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ:  gÀhÄqï.J£ï. ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

7] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2018 PÀ®A: 324, 326, 307 L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ; 25.05.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà UÀAlUÀ®è ¸Á:ZÀqÀZÀt. FvÀ£ÀÄ ZÀqÀZÀt ºÀ¼ÀîzÀ°è ¨ÁºÀħ° CAUÀrUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà UÀAlUÀ®è ¸Á:ZÀqÀZÀt EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV gÀAfÃvÀ¹AUï vÀA/ gÀvÀ£À¹AUï ºÀeÉÃj ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á:ZÀqÀZÀt EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ vɯÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀ, ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉΠ ¤¯ÉñÀ¹AUï vÀA/ zÀ±ÀgÀxÀ¹AUï ºÀeÉÃj ¸Á:ZÀqÀZÀt. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ