Number of Visitors

Wednesday, June 20, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 20-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2018  PÀ®A: 279.338.304[J] L¦¹.& 187 JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ
    
¢£ÁAPÀ: 19/06/18 gÀAzÀÄ 16:30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ n.J£ï. 20/ ©.eÉ. 7101 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ Dgï. r. ¥Ánî PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 28/ E JZï- 9322 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ dUÀ¢Ã±À vÀA; ²ªÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 56 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄzÀj & ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ¸ÀA§A¢ ¸ÁQëzÁgÀ gÀÄzÀæUËqÀ vÀA; ±ÀAPÀgÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 70 ªÀµÀð EªÀgÀÄ §gÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À M¼ÀUÀqÉ PÀmÉ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀ  §® ªÉÄîQUÉ ¨sÁj WÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÁQëzÁgÀ gÀÄzÀæUËqÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉÎ ²æÃ, ¹zÀÝ£ÀUËqÀ  vÀA; dUÀ¢Ã±À. ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 27  ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄzÀj   vÁ|| ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2018 PÀ®A: 279, 304 (A) IPC & 187 M.V.Act

     ¢£ÁAPÀ; 19/05/2018  gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè.  AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÀ¼É J£ï.JZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®UÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ lÆj¸ïÖ ¥Á¬ÄAmï ºÉÆÃmÉî (zÁ¨Á) ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ DPÁ±À »gÉêÀÄoÀ EªÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/EN-3509 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁªÀw UÀA ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï EªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀA §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2018 PÀ®A: PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå:  44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï & qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ:1957 ¤ªÀÄAiÀÄ4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå 21[4], 21, 4[J].
       ¢£ÁAPÀ :19.06.2018 gÀAzÀÄ 06-45 UÀAmÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ: 28 ¹ 2273 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV CAzÁdÄ: 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß »AUÀt UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ.¹ © aPÉÆÌAr  ¦ J¸ï L gÀhļÀQ ¦ J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2018 PÀ®A379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)(J)

       ¢£ÁAPÀ : 19-06-2018  gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆægÀ 1)ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ:£À©gÀ¸ÀÆ® ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ:20 ªÀµÀð, ¸Á:vÀÄA§V vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 2)PÁ¯ÉøÁ§ vÀAzÉ:gÁeÉøÁ§ £ÀzÁ¥sï ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ (¥ÀgÁj)¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÉÃvÁf UÀ°è£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨Á EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw CxÀªÁ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ C £ÀA: 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆæ C £ÀA: 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æà :  gÀ«PÀĪÀiÁgÀ PÀ¥ÀàvÀÛ£ÀªÀgÀ  ¹.¦.L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj gÀªÀgÀÄ ¥sÀgÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2018 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ 19-06-2018  gÀAzÀÄ  1550   UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] VjñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆÃoÁgÀzÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð 2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ  ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð 3] ²æñÉÊ® vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj  ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð   4] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ   ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, 5] GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀÄtzÀ  ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð 6] ²æñÉÊ® vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á:EAUÀ¼ÉñÀégÀ. 7]  ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £Á£ÁUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 27 ªÀµÀð ¸Á: «ÄtdV ºÁ®ªÀ¹Û EAUÀ¼ÉñÀégÀ. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 2860=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. ¹PÀ̪ÀÅ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ; ±ÀgÀtUËqÀ © UËqÀgÀ  ¦.J¸ï.L.[PÁ & ¸ÀÆ] § ¨ÁUÉêÁr  gÀªÀgÀÄ ¥sÀgÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19.06.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.