Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 16-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ  

      ¢£ÁAPÀ: 15-06-2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀA ¨Á¸ÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAa£Á¼À vÁAqÁ £ÀA 1 vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À N¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà JªÀiï J¸ï vÁ£Á¥ÀàUÉÆüÀ ¦ L r¹L© «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡

  
¢£ÁAPÀ 14/06/18 gÀAzÀÄ 04:15  WÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ; £ÁUÀ¥Àà vÀA; ±ÀAPÉæ¥Àà J«Ää ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð ¸Á; §AzÁ¼À vÁ; ¹AzÀV  ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ  PÀtQÌAiÀÄ°è C«vÀÄ PÀĽvÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ CªÀ£À JqÀ ªÀÄÄArUÉ PÀaÑzÀÄÝ. G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉÎ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä vÀA; £ÁUÀ¥Àà J«Ää ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð ¸Á; §AzÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.