Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 15-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2018  PÀ®A: 279,304(J), L¦¹ & 187 JA.«í.AiÀiÁåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ: 14-06-2018 gÀAzÀÄ  09:30 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «¯Á¸À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:ºÀħ£ÀægÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  ¸Á̦ðAiÉÆà fÃ¥À £ÀA§gÀ MH-16 X 8888 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  MªÀÄä¯É zÀÄqÀÄQ¤AzÀ  ZÁ®Ä ªÀiÁr  eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¨ÁgÁPÉÆÃn vÁAqÁzÀ ¥ÀæPÁ±À gÁªÀÄÄ ZÀªÁít EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ CªÀÄ£ï vÀAzÉ PÁAvÀÄ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 2 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À.. F §UÉÎ PÁAvÀÄ ZÀAzÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á:¨ÁgÁPÉÆÃn vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄî  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ 

  
¢£ÁAPÀ 14-06-2018 gÀAzÀÄ 16-45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¥ÀÄgÁtÂPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî£ÀªÀÄÆ¢¹ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt - 2610/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ , F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r.  ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ    

¢£ÁAPÀ 14-06-2018 gÀAzÀÄ 19-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj EzÀgÀ°è FgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ªÉÄÃn ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî £ÀªÀÄÆ¢¹ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ] gÉÆÃR ºÀt - 18170/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r.  ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.