Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 12-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2018  PÀ®A: 302, 304[©] gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹             
     ¢£ÁAPÀ: 10.06.018 gÀAzÀÄ 23.30 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[UÀAqÀ] 2] ±ÀPÀÄAvÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[CvÉÛ] 3]«¯Á¸À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÉÄÊzÀÄ£À] 4] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÉÄÊzÀÄ£À] 5]ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ «oÀ×®¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÀiÁªÀ] 6] ¥ÀæPÁ±À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÉÄÊzÀÄ£À] 7] gÉÃSÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ºÀeÉÃj[£ÉUÀtÂÚ] 8] ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ «¯Á¸À ºÀeÉÃj[£ÉUÀtÂÚ] ¸Á; J®ègÀÄ ºÀqÀUÀ° ºÁUÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄoÀ¥ÀwUÀ°è EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆ£Á° UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ºÀeÉÃj FvÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ, £ÉUÀtÂÚAiÀÄgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ ºÁUÀÆ 5 vÉÆ° §AUÁgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¯ÁUÁAiÀÄÛ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÈvÀ½UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ 10 vÉÆ° §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÁUÀ CªÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr GgÀ®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀAZÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀ£À¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á; £É¯ÉÆÃV vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2018 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹ & 187 JA.«í. DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 11.06.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dĨÉÃgÀ vÀA DeÁzÀ ¸Á|| ¥ÀlÄPÁ vÁ|| vÁªÀÅqÀÄ f|| UÀÄgÀUÁAªÀ gÁdå|| ºÀjAiÀiÁt gÁdå ¨ÁPïì ¯Áj £ÀA: HR-38/X-2073 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  ¨ÁPïì ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÀlÖtzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ©üêÀÄtÚ vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉƯÁgÀ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-01/V-6221 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ PÁ°UÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤®è¸ÀzÉà ºÁUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà PÉƯÁgÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁ||f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.