Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 10-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].             
     ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] eÁ£ï rAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀPY3029D183184 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ 1PY5310S031776 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. 2] £ÀÆå ºÁ¯ÉAqï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀEgÀĪÀ¢®è, CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï. J¸ï. ¨Á¤PÉÆî JJ¸ïL EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 09.06.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà zÀ¸Áä ¸Á: zÉêÀtUÁAªÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 8 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À.D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ1] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ 4660/- gÀÆUÀ¼ÀÄ2] 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 09.06.2018 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà zsÀgÉ¥Àà PÀ®ºÀ½î 2] ¥ÀgÀ±ÀÄgÀªÀÄ gÉêÀt¹zÀÝ eÉÃgÀlV 3] §¸ÀªÀgÁd ²ªÀgÁAiÀÄ ZËzsÀj 4] ¹zÀÝtÚ ²ªÀ¥Àà ¸Á®ªÁqÀV ªÀAiÀiÁ ¸Á; J®ègÀÆ PÀ£ÉÆß½î vÁ; ¹AzÀV EªÀgÀÄ ¹AzÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÁ ºÀ¢Ý ¥ÉÊQ PÀ£ÉÆß½î UÁæªÀÄzÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 6,250-00 gÀÆ gÉÆÃR ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉΠ ¸À:vÀ:  ¤AUÀ¥Àà ºÉZï ¥ÀÆeÉÃj ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ ¹AzÀV ¦J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 07/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ; 08.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 07:00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-60-65 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À wEzÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè EªÀ£ÀÄ CªÀ¤VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉΠ ¨Á±Áå¸Á§ C§ÄÝ®¸Á§ ZÀ½îVqÀzÀ ¸Á|| CgÀ¼À®¢¤ß vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.