Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 09-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ïªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)             
     ¢£ÁAPÀ: 08.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 02:00  ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ John Deere 5038-D PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ, EAf£ï £ÀA§gÀ: PY3029D294864, ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: PY5038X016125 CzÀPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ mÉæöÊ®gï £ÀA§gÀ: PÉ.J.28 n.©/2207 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀAqÀgÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÁ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀgÉhÄÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ, mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2018 PÀ®A: 323, 324, 504, 506, ¸ÀºÀ 34 L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; 07.06.2018 gÀAzÀÄ 03:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] SÁd¥Àà @ ®PÀëöät vÀAzÉ «oÀ® £ÁzÀ 2] ªÀÄgɪÀé@ ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ ®PÀëöät £ÁzÀ 3] «PÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁzÀ                                           ¸Á|| J®ègÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÀ¸ÀÆÛj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EgÀĪÀ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £ÀA§gï 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ DgÉÆæ £ÀA§gï 03 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ  §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÊ UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA§gï 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ EnÖUÉ ¬ÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ J®ègÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¦AiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ  ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ ¤A¨Á¼ÀPÀgÀ ¸Á|| PÀ¸ÀÆÛj PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2018 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.