Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 07-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2018  PÀ®A: 78(3) Pɦ.DåPïÖ             
  ¢£ÁAPÀ: 06.06.2018 gÀAzÀÄ 12.45 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] CPÀâgï. C§ÄݯïºÀ«Äzï. ZË¢æ ¸Á: D®ªÉÄî. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ1] gÉÆÃR ºÀt - 450/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] ¨Á¯ï¥É£ï MAzÀÄ ¤Ã° ªÀĹ EzÀÝzÀÄÝ C:¸À:Q:00=00/-3] N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ ©½ºÁ¼ÉAiÀÄ aÃn F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r.¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
      ¢£ÁAPÀ; 06.06.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ L±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è CzÀgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀ C-91716 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ 918414121963 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ  §A¢gÀĪÀ¢®è.. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1] L±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀPÉÌ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ°è CzÀð ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ Q: 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ, mÉæîgÀzÀ C.¸À.Q: 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.F §UÉÎ ¸À:vÀ: f. J¯ï. gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 04.06.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ gÀ¬Ä¸Á UÀA ªÉƺÀäzÀE¸ÁPÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á: UÉƼÀ¸ÀAV. vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. EªÀ¼ÀÄ  UÉƼÀ¸ÀAV UÁæªÀÄ¢AzÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà C¨Áâ¸À° vÀA §AzÉãÀªÁd ªÀÄįÁè  ¸Á: ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ. vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 05.06.2018 gÀAzÀÄ 16:40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Àà ²ªÀUÉÆAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 2) ¤AUÀ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà zsÀÆ¥ÀzÀ 3) ¸ÀAUÀ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀ¼À¸ÀUÉÆAqÀ 4) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ £ÀAzÀ¥Àà PÉAUÀ£Á¼À5) £À©¸Á§ gÀÄPÀÄä¢ÝãÀ eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ 6) «oÀ® ¸Á§Ä PÀjUÁgÀ7) §¸ÀªÀgÁd ¨sÉÆÃd¥Àà ªÀÄAlÆgÀ 8) ©üêÀÄ¥Àà zÀĸÀìAUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀÄ 9) ªÀiÁAvÉñÀ ¸ÀÄgÉñÀ zsÀÆ¥ÀzÀ 10) C§ÄݯïgÀ»ÃªÀÄ ¨ÁµÁ¸Á§ §Ä¸Áj11) ¸ÀzÀÄ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄļÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄļÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ SÁ¢gÀ¨ÁµÁ zÀgÁÎzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁgÀéd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ PÀnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ . MlÄÖ gÉÆÃSï ºÀt gÀÆ. 10640=00 UÀ¼ÀÄ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: §¸ÀªÀgÁd JA. CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.