Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 06-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2018  PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ & 187 JA.«.DåPïÖ             
  ¢£ÁAPÀ: 04.06.2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07.00 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁ mÁ PÀA¥À¤AiÀÄ 407 ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J. 28/J-0408 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¨ÁUÉêÁr J¸ï.JZï. 61 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä¨sÁ« PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀÄgÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.29/AiÀÄÄ.7245 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ©zÀj ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ »A§¢UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ¯ÉUÉ, wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀjUÉ w½¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ©zÀj ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ: §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2018 PÀ®A: 32,34 PÉ E DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 05.06.2018 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¨Áæ»A ¨Á§Ä ºÁ¢ªÀĤ ¸Á: ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ 2) ²æñÉÊ® ¸ÉÆêÀÄtÚ £ÀgÀ¼É ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ C £ÀA  01 EªÀ£ÀÄ HAYWARDS CHEERS WHISKY JAzÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ  90 JªÀiï J¯ï zÀ 1948  gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À 66 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è  ºÁUÀÆ DgÉÆæ C £ÀA 2 EªÀ£ÀÄ Q|| 2380 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À OLD TAVERN WHISKY JAzÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ  180  ML zÀ  33 ¥ÉÆÃZÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr wPÉÆÃmÁzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ  ¤AvÀÄ vÁªÀÅ  ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üÃPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä  ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ  ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦, J¸ï, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 4, 4(1J), 21(1) JªÀiï JªÀiï r Dgï AiÀiÁåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 05.06.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀ£Áß¼À 2] gÁªÀÅvÀ¥Àà PÀ®è¥Àà PÀ£Áß¼À ¸Á|| E§âgÀÄ UÀÆUÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ d¥ÁÛzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÆUÀzÉÆrØAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀÄgÉñÀ Dgï UÀrØ  ¦ J¸ï L  UÁæ«ÄÃt ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
      ¢£ÁAPÀ; 05.06.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) ¹zÀÄÝ. ºÀÄZÀÑ¥Àà. PÉÆý. ¸Á; UÀĨÉâªÁqÀ. vÁ; EAr ªÀĺÉÃAzÀæ CdÄð£ï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀRJCU2800  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. EªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï. ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L  EAr UÁæ«ÄÃt ¦,J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 04.05.2018 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀA: ®PÀÌ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: EAUÀ¼ÀV EªÀ¼ÀÄ vÀqÀªÀ®UÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý EAUÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ CvÀÛ vÀqÀªÀ®UÀPÀÆÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ®PÀÌ¥Àà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: EAUÀ¼ÀV vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.