Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 05-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2018  PÀ®A: 15(J)-32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

      ¢£ÁAPÀ: 04.06.2018 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á: PÀgÀºÀj vÁ: D¼ÀAzÀ ºÁ:ªÀ: PÉÆÃgÀ½î EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖgÀĪÀzÀ®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸ÀÄ ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï.r ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2018 PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 1965 ºÁUÀÆ 328 L¦¹

¢£ÁAPÀ 04-06-2018 gÀAzÀÄ 14-45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ] ¨Á®ªÀÄä @ ¨Á¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²Ã£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á; ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆlV ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ2]±ÀPÀÄAvÀ¯Á @ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀA ªÀi˯Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ; 35 ¸Á; ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆlV ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ 3] AiÀÄ®èªÀé @ AiÀįÁè¨Á¬Ä UÀA ¸ÀAdAiÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ; 55 ªÀµÀð ¸Á; ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆlV ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ¨Égɹ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ®QëöäÃZÁ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1] JgÀqÀÄ °ÃlgÀ£À ¥Áèöå¹ÖPï ¨Ál¯ï CzÀgÀ°è 1.5 °Ãlgï PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝ÷zÀÄÝ EzÀgÀ QªÀÄävÀÄ 400-00 gÀÆ
2]JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÁè¸À SÁ° EzÀÄÝ÷Ý Q-00 3]gÉÆÃR ºÀt 150 gÀÆ F §UÉÎ ²æêÀÄw J¸ï ªÁAiÀiï UÀ®UÀ° ªÀÄ J J¸ï L UÁA¢üÃZËPÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2018 PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 1965 ºÁUÀÆ 328 L¦¹
¢£ÁAPÀ-04-06-2018 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ]C¯ÁÌ UÀA/ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉÆAqÉ eÁw:»AzÀÆ ªÀAiÀiÁ;35 ªÀµÀð ¸Á;gÁªÀĪÁr zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ 2]®vÁ vÀA/ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀPÀl eÁw:»AzÀÆ ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð ¸Á; gÁªÀĪÁr zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ 3) ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA/ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥ÁvÉæ@PÁA§¼É eÁw:»AzÀÆ ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀĪÁr zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀzÉÆAr¨Á ªÀ¹Û ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀEzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C¢üPÀÈvï ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¹ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ E¨Áæ»A £ÀUÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ1] JgÀqÀÆ °Ãlj£À ¥Áèöå¹ÖPï ¨Ál¯ï CzÀgÀ°è 1.5 °Ãlgï PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝzÀÄÝ EzÀgÀ QªÀÄävÀ-400-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ2] JgÀqÀÄ ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ï SÁ° EzÀÝzÀÄÝ QªÀÄävÀÄÛ ;02-00 gÀÆ 3] gÉÆÃR ºÀt 150-00 gÀÆ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¦ J¸ï PÀÆZÀ¨Á¼À ªÀÄ J J¸ï L UÁA¢üÃZËPÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.