Number of Visitors

Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 03-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2018  PÀ®A: 143 ,147, 148, 447, 323, 324, 354, 307, 504, 506(2) gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹           
  ¢£ÁAPÀ: 24.05.2018 gÀAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄÆ¢¯Áè. EzÀgÀ°è DgÀ¦vÀgÁzÀ 1) ²æñÉÊ® vÀA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀ£ÀAPÀgÀ 2) AiÀÄ®èªÀé UÀA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀ£ÀAdPÀgÀ 3) C²é¤ UÀA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀ£ÀAdPÀgÀ ¸Á||J®ègÀÆ PÁåvÀ£ÀPÉÃj 4) CgÀÄt vÀA ªÀÄ®è¥Àà vÁdªÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ ¸Á||J®ègÀÆ CgÀPÉÃj EªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ,vÁ¬Ä, ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ G½zÀªÀgÀÄ CgÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄªÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀjUÉ DAiÀÄĪÉð¢PÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F DAiÀÄĪÉð¢PÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀgÀÄ ¥Àæw¤vÀå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è NqÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¨É¼É ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨Áj ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÀgÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©nÖgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 23/5/2018 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ºÉÆ£ÀߪÀé EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 ,2,3 £ÉÃzÀªÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ ¹nÖ¤AzÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£À ¸ÉƸÉUÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁår CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ ,¦gÁå¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ ¸ÀĤî ,ªÀÄUÀ ²ªÀ¥Àà, EªÀjUÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ®PÀëöät PÀ®è¥Àà ªÀ£ÀAdPÀgÀ ¸Á||PÁåvÀ£ÀPÉÃj ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå£À ªÀ¹Û gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 12.04.2018 gÀAzÀÄ 19:15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ FgÀtÚ ¥ÀlÖt±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ¥ÀlÖtzÀ°è §Æån ¥Á®ðPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV CvÀÛ §Æån ¥Á®ðgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ EvÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀ£À§¸À¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr «ÃgÀ¨sÀzÀgɱÀégÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.