Number of Visitors

Wednesday, June 20, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 20-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2018  PÀ®A: 279.338.304[J] L¦¹.& 187 JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ
    
¢£ÁAPÀ: 19/06/18 gÀAzÀÄ 16:30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ n.J£ï. 20/ ©.eÉ. 7101 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ Dgï. r. ¥Ánî PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¹AzÀV ¥ÀlÖtzÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 28/ E JZï- 9322 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ dUÀ¢Ã±À vÀA; ²ªÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 56 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄzÀj & ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ¸ÀA§A¢ ¸ÁQëzÁgÀ gÀÄzÀæUËqÀ vÀA; ±ÀAPÀgÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 70 ªÀµÀð EªÀgÀÄ §gÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À M¼ÀUÀqÉ PÀmÉ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀ  §® ªÉÄîQUÉ ¨sÁj WÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÁQëzÁgÀ gÀÄzÀæUËqÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉÎ ²æÃ, ¹zÀÝ£ÀUËqÀ  vÀA; dUÀ¢Ã±À. ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 27  ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄzÀj   vÁ|| ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2018 PÀ®A: 279, 304 (A) IPC & 187 M.V.Act

     ¢£ÁAPÀ; 19/05/2018  gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè.  AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÀ¼É J£ï.JZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®UÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ lÆj¸ïÖ ¥Á¬ÄAmï ºÉÆÃmÉî (zÁ¨Á) ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ DPÁ±À »gÉêÀÄoÀ EªÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/EN-3509 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁªÀw UÀA ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï EªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀA §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2018 PÀ®A: PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå:  44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï & qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ:1957 ¤ªÀÄAiÀÄ4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå 21[4], 21, 4[J].
       ¢£ÁAPÀ :19.06.2018 gÀAzÀÄ 06-45 UÀAmÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ: 28 ¹ 2273 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV CAzÁdÄ: 03 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß »AUÀt UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ.¹ © aPÉÆÌAr  ¦ J¸ï L gÀhļÀQ ¦ J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2018 PÀ®A379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)(J)

       ¢£ÁAPÀ : 19-06-2018  gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆægÀ 1)ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ:£À©gÀ¸ÀÆ® ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ:20 ªÀµÀð, ¸Á:vÀÄA§V vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 2)PÁ¯ÉøÁ§ vÀAzÉ:gÁeÉøÁ§ £ÀzÁ¥sï ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ (¥ÀgÁj)¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÉÃvÁf UÀ°è£ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨Á EzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw CxÀªÁ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ C £ÀA: 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆæ C £ÀA: 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ²æà :  gÀ«PÀĪÀiÁgÀ PÀ¥ÀàvÀÛ£ÀªÀgÀ  ¹.¦.L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj gÀªÀgÀÄ ¥sÀgÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2018 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ 19-06-2018  gÀAzÀÄ  1550   UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] VjñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆÃoÁgÀzÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð 2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ  ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð 3] ²æñÉÊ® vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj  ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð   4] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÀgÀ   ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, 5] GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀÄtzÀ  ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð 6] ²æñÉÊ® vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á:EAUÀ¼ÉñÀégÀ. 7]  ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £Á£ÁUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 27 ªÀµÀð ¸Á: «ÄtdV ºÁ®ªÀ¹Û EAUÀ¼ÉñÀégÀ. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 2860=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00. ¹PÀ̪ÀÅ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ; ±ÀgÀtUËqÀ © UËqÀgÀ  ¦.J¸ï.L.[PÁ & ¸ÀÆ] § ¨ÁUÉêÁr  gÀªÀgÀÄ ¥sÀgÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19.06.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


DAILY CRIME NEWS ON 19-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï [Dgïr] 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4 & 4 [1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ  3, [1] 42 & 31 [6].

      ¢£ÁAPÀ; 18-06-2018  gÀAzÀÄ 0730  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-48/n-6649 £ÉÃzÀÄÝ, ºÁUÀÆ mÉæîgÀ £ÀA:PÉJ-29/J-351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è, EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ.1] ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉJ-48/n-6649 £ÉÃzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¤Ã° §tÚzÀ mÉæîgÀ MAzÀÄ ¥Á¹AUï £ÀA:PÉJ-29/J-351 £ÉÃzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1/2 ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ C,Q= 2,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀzÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 2 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ... F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, gÀ«ÃAzÀæ. CdÓ£ÀߪÀgÀ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2018 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ

     ¢£ÁAPÀ; 18/05/2018  gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ: ¨ÁUÁå vÀA. ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀAUÀgÀV ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÁUÉêÁr EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÁå vÀA ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀAUÀgÀV ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:31-05-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÁ ¨ÁUÉêÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ rVæ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ :¨sÁgÀw UÀA ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀAUÀgÀV ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ. ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ


¢£ÁAPÀ 18/05/2018  gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ: 1] ¸ÀAUÀtÚ zÉÆqÀ¥Àà zÀAr£À ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á:§ªÀÄä£ÀUÀÄqÀØ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  ºÁ.ªÀ.ZÀ§£ÀÆgÀ vÁ:¨ÁUÉêÁr  2] ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ zÀAr£À ªÀAiÀiÁ-3 ªÀµÀð ¢£ÁAPÀ;18-05-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉý  ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀzÉ J°èUÉÆà vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀtÚ zÀAr£À ¸Á:§ªÀÄä£ÀUÀÄqÀØ ºÁ° ªÀ¹Û:ZÀ§£ÀÆgÀ vÁ:¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, June 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 16-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ  

      ¢£ÁAPÀ: 15-06-2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀA ¨Á¸ÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAa£Á¼À vÁAqÁ £ÀA 1 vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À N¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà JªÀiï J¸ï vÁ£Á¥ÀàUÉÆüÀ ¦ L r¹L© «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡

  
¢£ÁAPÀ 14/06/18 gÀAzÀÄ 04:15  WÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ; £ÁUÀ¥Àà vÀA; ±ÀAPÉæ¥Àà J«Ää ªÀAiÀiÁ- 35 ªÀµÀð ¸Á; §AzÁ¼À vÁ; ¹AzÀV  ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ  PÀtQÌAiÀÄ°è C«vÀÄ PÀĽvÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ CªÀ£À JqÀ ªÀÄÄArUÉ PÀaÑzÀÄÝ. G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉÎ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä vÀA; £ÁUÀ¥Àà J«Ää ªÀAiÀiÁ- 32 ªÀµÀð ¸Á; §AzÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 15-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2018  PÀ®A: 279,304(J), L¦¹ & 187 JA.«í.AiÀiÁåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ: 14-06-2018 gÀAzÀÄ  09:30 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «¯Á¸À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:ºÀħ£ÀægÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  ¸Á̦ðAiÉÆà fÃ¥À £ÀA§gÀ MH-16 X 8888 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  MªÀÄä¯É zÀÄqÀÄQ¤AzÀ  ZÁ®Ä ªÀiÁr  eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¨ÁgÁPÉÆÃn vÁAqÁzÀ ¥ÀæPÁ±À gÁªÀÄÄ ZÀªÁít EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ CªÀÄ£ï vÀAzÉ PÁAvÀÄ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 2 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀw oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À.. F §UÉÎ PÁAvÀÄ ZÀAzÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á:¨ÁgÁPÉÆÃn vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] D®ªÉÄî  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ 

  
¢£ÁAPÀ 14-06-2018 gÀAzÀÄ 16-45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¥ÀÄgÁtÂPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî£ÀªÀÄÆ¢¹ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt - 2610/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ , F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r.  ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ    

¢£ÁAPÀ 14-06-2018 gÀAzÀÄ 19-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj EzÀgÀ°è FgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ªÉÄÃn ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî £ÀªÀÄÆ¢¹ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À. D¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ] gÉÆÃR ºÀt - 18170/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00/- gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r.  ¦J¸ïL D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

DAILY CRIME NEWS ON 14-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 04.06.2018  gÀAzÀÄ 16.00 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ UÀAUÁ¨Á¬Ä vÀA/ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ »gÉÃUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 26 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ : £À¸Àð ¸Á|| ¨ÉÊgÀªÁqÀV vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr ºÁ° «zsÁå£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ qÁ|| r.¹ ¥Ánî D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃV HjUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ ªÁ¥À¸ï D¸ÀàvÉæUÀÆ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦gÁå¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀA|| ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ »gÉÃUËqÀgÀ, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð  eÁw : »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ, GzsÉÆåÃUÀ : ¥ÀvÀæPÀvÀð, ¸Á|| ¨ÉÊgÀªÁqÀV vÁ|| §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  
      ¢£ÁAPÀ; 14.03.2013 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀA:gÁZÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á;PÁ¼ÀV vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀPÉÌ  ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý PÁ¼ÀV  UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀA:¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á: PÁ¼ÀV vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 13-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2018  PÀ®A: 279, 337 338, 304[J] L ¦ ¹
     ¢£ÁAPÀ: 08.05.2018 gÀAzÀÄ 11.30 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉƵÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUï ±ÁåªÀj ¸Á:©.PÉ.¯ÉÆä vÁ:EAr ºÀÄAqÉÊ L-20 PÁgï £ÀA:PÉ.J.28 J£ï-6703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgï £ÀA:PÉ.J.28 J£ï-6703 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV-¹AzÀV J£ï JZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ 4 Q«Ä CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ¹AzÀV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl n¥ÀàgÀ £ÀA:PÉ.J.28 ¹-7785 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀiÁªÀ «oÀ×® vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà ®Æ£Áj EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁj zÀÄSÁ¥ÀvÀÛ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è zÀÄ:SÁ¥ÀvÀ EzÀgÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUï ±ÁåªÀj ªÀAiÀiÁ:24ªÀµÀð ¸Á:©.PÉ.¯ÉÆä vÁ:EAr FvÀ£ÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁªÀiÁ¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «ÄgÀdPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÁvÀ gÀ¸ÁÛzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ©üêÀÄgÁAiÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà PÀ£ÀªÀÄr ¸Á:«ÄgÀV ºÁ:ªÀ:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2018 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 12.06.2018 gÀAzÀÄ 16:30: UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À£ÀUËqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á:J®ègÀÆ ¸ÁwºÁ¼À UÁæªÀÄ. vÁ:¨ÁUÉêÁr. EªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1] MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 9,370=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2]  52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 00=00 F §UÉÎ ±ÀgÀtUËqÀ © UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.06.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 12-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2018  PÀ®A: 302, 304[©] gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹             
     ¢£ÁAPÀ: 10.06.018 gÀAzÀÄ 23.30 ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[UÀAqÀ] 2] ±ÀPÀÄAvÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[CvÉÛ] 3]«¯Á¸À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÉÄÊzÀÄ£À] 4] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÉÄÊzÀÄ£À] 5]ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ «oÀ×®¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÀiÁªÀ] 6] ¥ÀæPÁ±À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ ºÀeÉÃj[ªÉÄÊzÀÄ£À] 7] gÉÃSÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ºÀeÉÃj[£ÉUÀtÂÚ] 8] ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ «¯Á¸À ºÀeÉÃj[£ÉUÀtÂÚ] ¸Á; J®ègÀÄ ºÀqÀUÀ° ºÁUÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄoÀ¥ÀwUÀ°è EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆ£Á° UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ºÀeÉÃj FvÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ, £ÉUÀtÂÚAiÀÄgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ ºÁUÀÆ 5 vÉÆ° §AUÁgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¯ÁUÁAiÀÄÛ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÈvÀ½UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ 10 vÉÆ° §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÁUÀ CªÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr GgÀ®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀAZÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀ£À¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á; £É¯ÉÆÃV vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2018 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹ & 187 JA.«í. DåPÀÖ  
      ¢£ÁAPÀ; 11.06.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dĨÉÃgÀ vÀA DeÁzÀ ¸Á|| ¥ÀlÄPÁ vÁ|| vÁªÀÅqÀÄ f|| UÀÄgÀUÁAªÀ gÁdå|| ºÀjAiÀiÁt gÁdå ¨ÁPïì ¯Áj £ÀA: HR-38/X-2073 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  ¨ÁPïì ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÀlÖtzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ©üêÀÄtÚ vÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉƯÁgÀ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-01/V-6221 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ PÁ°UÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤®è¸ÀzÉà ºÁUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà PÉƯÁgÀ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁ||f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 11-06-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2018  PÀ®A: 279, 337, 304J L¦¹ & 187 JA.«í.DåPÀÖ             
     ¢£ÁAPÀ: 09.06.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ/52/J/3455 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ  PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ JªÀiï.JZï/14/fPÉ/4583 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA ªÀÄ®PÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀaiÀiÁ 23 ªÀµÀð EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¯ÉÆÃPÉñÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ Ear gÉÆÃqÀ ¸ÀgÀ¸Àéw £ÀUÀgÀ ºÁ||ªÀ|| ªÀĺÁvÁä ¥ÀÄ¯É £ÀUÀgÀ JªÀiï.L,r¹ ¨ÉÆøÀj ¥ÀäuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï [Dgïr] 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4 & 4 [1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ  3, [1] 42 & 31 [6].
      ¢£ÁAPÀ; 11.06.2018 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁdÄ. UÀAUÁzsÀgÀ. ¥Ánî ¸Á: ©Ã¼ÀV mÁmÁ 1109 PÁåAlgÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ JªÀiïJZï-10/JPÀÆå-2792 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÁåAlgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: gÀ«ÃAzÀæ. CdÓ£ÀߪÀgÀ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.