Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 30-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2018  PÀ®A: 279. 304[J], L.¦.¹. 
      ¢£ÁAPÀ: 28.04.2018 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: AiÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj. ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð. ¸Á|| PÀ®PÉÃj. vÁ|| ¹AzÀV.  [zÀÄBSÁ¥ÀvÀ£ÀÄ]  FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-KA-05. EQ-7952  £ÉÃzÀgÀ »AzÉ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀUËqÀ vÀA: ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄÄzÀÆßgÀ. ªÀAiÀiÁ- 16 ªÀµÀð. ¸Á/ PÀ®PÉÃj. EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÁ½PÉÆÃnAiÀÄ°è ¹.¦.AiÀÄÄ j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ vÁ½PÉÆÃn¬ÄAzÀ PÀ®PÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß eÉÆÃgÁV CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DAiÀiÁvÀ¦à PÉqÀ« [¹ÌAqÁV] ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ PÀĪÀiÁgÀUËqÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹. vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzÀ, ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄ. M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzÀ.   ªÉÄÊvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ;- 1] PÀĪÀiÁgÀUËqÀ vÀA: ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄÄzÀÆßgÀ. ªÀAiÀiÁ- 16 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ- «zÁåyð. eÁw- »AzÀÆ §tfUÀ ¸Á|| PÀ®PÉÃj. vÁ|| ¹AzÀV. F §UÉÎ  ¥Àæ«ÄÃt vÀA: ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄÄzÀÆßgÀ. ªÀAiÀiÁ- 21 ªÀµÀð eÁw- »AzÀÆ §tfUÀ  GzÉÆåÃUÀ.  PÁgÀÄ ZÁ®PÀ. ¸Á|| PÀ®PÉÃj. vÁ|| ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2018 PÀ®A: 188 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 37 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ 1963
        ¢£ÁAPÀ; 28.04.2018 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ VqÀzÀ ¸Á: RÄgÉö PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 2) UÀÄgÀĸÁé«Ä UÀZÀÑ£ÀªÀÄoÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 27.03.2018 jAzÀ PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀzÉà ¸À¨sÉ ¸ÀªÀiÁgÀA§, gÁå°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ餪ÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÉ ¥ÉÆð¸ï C¢üPÁjUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉAzÀÄ UÉÆwzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÉÆÃzÁªÀj ºÉÆÃmÉ®¢AzÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀgÀUÉ ²æà C«ÄÃvÀµÁ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ gÁ¶ÖçAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀ gÉÆÃqÀ ±ÉÆà gÁå°AiÀÄ°è ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ C¼ÀªÀr¹ gÁå° ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÉÆÃPÀ£ËPÀgÀ£ÁzÀ ¦¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ §UÉÎ w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦ü¢AiÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ zsÀé¤ ªÀzsÀðPÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ CfÃvÀ vÀA/ £ÀgÀ¹AºÀ UÁ½ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁw: »AzÀÄ ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ; ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ EAd¤ÃAiÀÄgÀgÀÄ ¤gÁªÀj E¯ÁSÉ ºÀ®UÀt G¥À «¨ÁUÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2018 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
        ¢£ÁAPÀ; 29.04.2018 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀtªÀÄAvÀ ®PÀëöät ¨ÉêÀÇgÀ ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ 2] «£ÉÆßÃ¸ï ±ÀjÃ¥À ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ ¸Á|| UÀÄqÀ¢¤ß vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ||ªÀ|| C©âºÁ¼À 3] ²ªÀ§¸À¥Àà §¸À¥Àà PÁgÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ 4] gÀ« AiÀÄÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà PÁj ¸Á|| ¤qÀUÀÄA¢ 5] §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÁAqÀªÀ®PÀgÀ ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1. gÉÆÃR ºÀt 1,410/- gÀÆ 2. E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 F §UÉÎ gÁeÉñÀ. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.