Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 29-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2018  PÀ®A: 279. 337,338 304(J) L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ: 28.04.2018 gÀAzÀÄ 14:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀA¢ vÁvÉèÁ ²AzsÉ ¸Á|| zsÀj §qÀa vÁ|| dvÀÛ EzÀgÀ°è mÉæîègÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï 46/JZï 2767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ§¢AzÀ £ÀqɬĹ ©dÓgÀV ¸À«ÄÃ¥À C«ÄãÀ¸Á§ vÀA¢ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ AiÀļÁî¥ÀÆgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀgÀ«AUÀzÀ°è ¯ÁÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹ PÉE© PÀgÉAmï PÀA§PÉÌ ºÁ¬Ä¹ ªÀÄtÂÚ£À ¢§âzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°ÖAiÀiÁV PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¯Áj Qè£Àßgï EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁ¼É ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆÃgÀr vÁ|| dvÀÛ f|| ¸ÁAUÀ° EªÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzsÁ ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀiÁgÀÄw vÀA¢: ¨sÉÆÃdÄ PÁ¼É ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®AiÀÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÉÆÃgÀr vÁ|| dvÀÛ f|| ¸ÁAVè gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É  PÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ; 10.04.2018  gÀAzÀÄ  14.30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ «ÄãÁQë UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄtzÁ¼À  EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAd£Á ªÀAiÀiÁ 4 ªÀµÀð  EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ:²ªÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á|| UÀÄtzÁ¼À  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.