Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 28-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2018  PÀ®A: 279. 304(J) L.¦.¹.
     ¢£ÁAPÀ: 27.04.2018 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÀÆUÁgÀ ¸Á: PÀÆqÀV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ:PÉJ-28/Ff-0610 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ:PÉJ-28/Ff-0610 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨ÁUÉêÁr PÀqɬÄAzÀ PÀÆrV PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆqÀV mË£ï ²¥ï gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢ EgÀĪÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸À ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄlÖUÀÄqÀØ EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ ºÀÆUÁgÀ  ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð  ¸Á|| PÀÆqÀV  vÁ||§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2018 PÀ®A: ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 23.04.2018  gÀAzÀÄ  14.30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ 1) VÃvÁ UÀAqÀ zÉêÁ£ÀAzÀ ¸ÀtªÀÄ£É, ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð & ªÀÄUÀ¼ÁzÀ 2) ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ zÉêÁ£ÀAzÀ ¸ÀtªÀÄ£É, ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð, ¸Á|| E§âgÀÆ PÁ½PÁ £ÀUÀgÀ,  EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀģɬÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ  F §UÉÎ zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ¸ÀtªÀģɠ ¸Á|| PÁ½PÁ £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 48 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2018 PÀ®A: 171(E) L¦¹, ªÀÄvÀÄÛ 133 Dgï.¦.DåPÀÖ 1951
     ¢£ÁAPÀ 20.04.2018 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî (AiÀÄvÁß¼À) ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ C¨sÀåwðAiÀiÁV £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d®£ÀUÀgÀzÀ L£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ  DgÀw ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß eÉ©¤AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄ DgÀw vÀnÖAiÉƼÀUÉ MAzÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¤Ãr ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁQ CAvÁ ºÉý ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ CfÃvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹ÃAºÀ UÁ½ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÈwÛ : JEE. ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¥Éè¬ÄAUï ¸ÁÌ÷éqï nêÀiï °ÃqÀgï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2018 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. DåPÀÖ     
     ¢£ÁAPÀ ; 27.04.2018 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] PÀĪÀiÁgÀ. vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà. «¨sÀÆw. ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð ¸Á; vÁA¨Á vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «ÄgÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqïzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É N.¹. ªÀÄlPÁ DqÀ®Ä §¤ßj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É N.¹. ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt-3500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N.¹ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn-MAzÀÄ 3] ¨Á®¥É£ï-MAzÀÄ F §UÉÎ ²æÃ, r.J£ï. vÀ¼ÀªÁgÀ. J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.