Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 27-10-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

 1] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2018  PÀ®A: 279. 304 [J] L.¦.¹. & 187 JªÀiï«í DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 25.04.2018 gÀAzÀÄ gÁwææ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 10.30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉ®V 18 £ÉÃAiÀÄ PÁæ¸ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ vÉ®V PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 18 £ÉÃAiÀÄ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀAqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁj ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ-¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ AiÀiÁzÀªÀ. vÀAzÉ C£ïªÀÄÆ® AiÀiÁzÀªÀ, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C¤Ã® AiÀiÁzÀªÀ. vÀAzÉ C£ïªÀÄÆ® AiÀiÁzÀªÀ @ ZËzsÀj, ¸Á: ¹¸ÀªÁ. ¥ÉƸÀÖ-dUÀ¢Ã±À¥ÀÆgÀ PÉÆn, f¯Áè-¹ªÁ£À. gÁdå- ©ºÁgÀ, ºÁ;ªÀ: PÀÆqÀV J£ïn¦¹, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ   
     ¢£ÁAPÀ: 26.04.18. gÀAzÀÄ 12.20 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀt PÉÆÃZÀªÀÄ£À eÁw: ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ; 27 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ºÀwÛgÀ,PÀtQ §eÁgÀ 2)C¯ÁÛ¥sï vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄ£ÀUÉƽ eÁw:ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §§¯ÉñÀégÀ £ÁPÁ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ UÀ°è,  EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C¢üPÀÈvï ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAxÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¹ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ gÉÃrAiÉÆà PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: DjÃ¥sï JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj ¦ J¸ï L [PÁ&¸ÀÄ].f.¹.¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2018 gÀAzÀÄ UÀA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 13/2018 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ; 25.04.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 26.04.18 gÀAzÀÄ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ-30-35 ªÀµÀð ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢¯Áè. ¸ÁgÁA±À:- EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ©PÀëÄPÀ¤zÀÄÝ AiÀiÁªÀzÉ drؤAzÀ §¼À° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæAiÀÄ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈ£ÁVzÀÄÝ ºÉÆÃgÀvÀÄ CªÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ²æà ºÀ¸À£À C° vÀAzÉ E¨Á滪ÀĸÁ§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèªÀiï GzÉÆåÃUÀ; ZÁ®PÀ ¸Á: gÀ»ªÀÄ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)
          ¢£ÁAPÀ; 26.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄzÀ£À¥Àà vÀA:±ÀgÀt¥Àà £Á®vÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀð, eÁw:»AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ, GzÉÆåÃUÀ:qÉæöʪÀgï ¸Á:ºÀÄ£ÀPÀÄAn 2)ªÀĺÁzÉë UÀA:ªÀÄ®PÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÉÃvÁf UÀ°è  EªÀgÀÄ ¸ÀégÁd 744 J¥sï.E PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gÀ: PÉ.J.28 n.¹/7425 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÉÆA¢gÀĪÀ mÉæöÊ®gï ¤Ã° §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆå ¨sÁgÀvÀ ªÉÄl¯ï EAqÀ¹æöÖÃeï ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ®gï CAzÁdÄ Q: 4,00,000=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ°è CAzÁdÄ MAzÀÄ ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄ× ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ, D ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ Q|| 2,000=00 gÀÆ. DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: f. J¸ï. ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ¦J¸ïL [PÁ&¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.