Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 26-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2018  PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L.¦.¹.

     ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ : 25.04.2018  gÀAzÀÄ  14:15 UÀAmÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀA:gÁªÀIJ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ¸Á:dAiÀĪÁqÀV vÁ:§ ¨ÁUÉêÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-51 PÀÆå-9173 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨sÁ EzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-51 PÀÆå-9173 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ ²ªÀ¥Àà vÀA:ZÀAzÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð ¸Á:¨ÁåPÉÆÃqÀ EvÀ¤UÉ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ®UÀß ¥ÀvÀæ PÉÆlÄÖ §gÀ®Ä E®PÀ®èPÉÌ ºÉÆÃV, CzÉà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÁ¥À¸À ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¹ÌÃqï ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ®èzÉÃ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw dAiÀIJæà ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á:¨ÁåPÉÆÃqÀ   vÁ:§ ¨ÁUÉêÁr  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2018 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.DåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ; ¢£ÁAPÀ: 25.04.2018   gÀAzÀÄ 13:30  UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-28/JPïì-7517 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀqÀªÀqÀV PÁæ¸ï ¢AzÀ ªÀqÀªÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀqÀªÀqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAUÀ® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-28/PÀÆå-6200 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À §¢ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï  ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð ¸Á: ºÀAUÀgÀV EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ:25.04.2018 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ »gÀUÀ¥Àà . vÁ¬Ä ¸ÁAªÀÅvÀæªÀé  ZÀ®ªÁ¢  ¸Á|| ºÀAUÀgÀV vÁ||§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2018 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2018 PÀ®A: 279, 337. 338, 304(J) L¦¹   AiÀiÁPïÖ.L¦¹ & 187 L.JA.«.DåPïÖ

     ¢£ÁAPÀ 24.04.18 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ-EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï`EAf£ï ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀPÉÌ gÀf¸ÀÖgï £ÀA§gÀ E®èzÀ EAf£ï ZÉ¹ì £ÀA 10009466J©, EAf£ï £ÀA  J¹2624925J £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢®è. EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ  mÁæöåPÀÖgï EAf£ï ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀPÉÌ gÀf¸ÀÖgï £ÀA§gÀ E®èzÀ EAf£ï ZÉ¹ì £ÀA-10009466J© ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA-J¹2624925J £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ mÉæîgï£ÀÄß eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CªÉÆäÃWÀ¹zÀÝ UÀÄqÀØzÀ PÀqɬÄAzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀªÉÄñÀ ¸ÀQæ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ¢AzÀ CªÉÆäùzÀÝ UÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ°èÃPÀ¸Á§ eÁvÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28/EPÀÆå-00769 £ÉÃzÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ

ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¯Á®¸Á§£À JqÀªÉÄ®QUÉ, JzÉUÉ, §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ¦ügÁå¢AiÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ, ZÀ¦àUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.. F ©¹ä¯Áè UÀAqÀ ¯Á®¸Á§ eÁvÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2018 PÀ®A: 279, 304[J] L.¦.¹.  & 187  
   JªÀiï.«í. AiÀiÁPÀÖ      

     ¢£ÁAPÀ ; 25-04-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-«£ÉÆÃzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ. zÉÆqÀªÀĤ. ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ-PÉ.J-28/E.J£ï.-0167 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ« ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ-±ÀAPÀgÀ°AUÀ ¹zÀÝ¥Àà. ºÀzÀÆßgÀ. ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà. ©üÃgÀ¥Àà. ºÀzÀÆßgÀ ¸Á; ZÀlß½î. vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2018 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ; 25.04.2018 gÀAzÀÄ 18;30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ §AUÁgÉ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð 2] ¯Á®¸Á§ £ÀzÁ¥À ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÄ © © EAUÀ¼ÀV  ££ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2018 gÀAzÀÄ 18;30 UÀAmÉUÉ CA¨ÉlÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ, CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É N.¹. ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ; JA J£ï ¹AzsÀÆgÀ, ¦J¸ïL  PÀ®PÉÃj ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.