Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 25-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2018  PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L.¦.¹.
     ¢£ÁAPÀ: 23.04.2018 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀÅ ¸ÀĨsÁ¸À vÀ¼ÀªÁgÀ @ PÉÆý ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á:  ZÁAzÀPÀªÀmÉ ºÁ°B ±À¤ªÁgÀ ¥ÉÃoÉ eÉÊ ¨sÁgÀvÀ PÁ®¤ PÀgÁqÀ vÁ: PÀgÁqÀ fB ¸ÁvÁgÀ gÁdå ªÀiÁºÁgÁµÀÖç ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï JZï 50/ PÉ 6209 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀvÁߥÀÆgÀ PÁæ¸À E£ÀÄß 1 Q «Ä CAvÀgÀ EgÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¹ÌÃqï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÃqÀ« C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉÃlÄÖ ºÉÆA¢ vÀ£Àß »AzÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ 1) UÀÄgÀ¥Àà vÀA¢ ZÀAzÀæ¥Àà ¨É¯ÉèÃzÀ @ PÉÆý 2) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆý ¸Á: E§âgÀÆ ±À¤ªÁgÀ ¥ÉÃoÉ eÉÊ ¨sÁgÀvÀ PÁ®¤ PÀgÁqÀ vÁ: PÀgÁqÀ fB ¸ÁvÁgÀ gÁdå ªÀiÁºÁgÁµÀÖç EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉÃlÄÖ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ DzÀ UÁAiÀÄzÀ §UÉÎ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24.04.2018 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQãÀ 12.50 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀA¢ ¸ÀĨsÁ¸À vÀ¼ÀªÁgÀ @ PÉÆý ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀmÉ ºÁ°B ±À¤ªÁgÀ ¥ÉÃoÉ eÉÊ ¨sÁgÀvÀ PÁ®¤ PÀgÁqÀ vÁ: PÀgÁqÀ fB ¸ÁvÁgÀ gÁdå ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2018 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹   
     ¢£ÁAPÀ: 23.04.2018 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/qÀ§Æè: 9946 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁPÉñÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁqÁå¼À ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸Á: ªÀĺÁvÁä UÁA¢ £ÀUÀgÀ CxÀt gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. (ªÉÄÊvÀ) EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß PÉÆïÁgÀ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ dĪÀÄ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£Éà vÀ¯ÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd ©ÃªÀÄ¥Áà ªÀiÁqÁå¼À ªÀAiÀiÁ 66 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀĺÁvÁä UÁA¢ £ÀUÀgÀ CxÀt gÉÆÃqÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 17.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ 1) ºÉ¸ÀgÀÄ eÉÆåÃw UÀAqÀ QgÀt £Á¬ÄPÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸ÁzÀUÀ¥ÀÄà §tÚ, ªÉÄʬÄAzÀ ¸ÁzsÁgÀt, GzÀÝ ªÀÄÄR, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁ¦ü PÀ®gÀ ¹ÃgÉ GlÄÖPÉÆArzÀݼÀÄ. 2) ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÈd£À vÀAzÉ QgÀt £Á¬ÄPï ªÀAiÀiÁ 9 ªÀµÀð ¸ÁzÀUÉA¥ÀÄ §tÚ ªÉÄʬÄAzÀ ¸ÁzÁgÀt, GzÀÝ ªÀÄÄR, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤° PÀ®gï CAV, ¤° fãïì ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  EªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà ¥ÀgÀÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ §¤ß¨Á¬Ä UÀA: «oÀ×® ¥ÀªÁgÀ eÁw »AzÀÆ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: qÉƪÀÄ£Á¼À vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ; f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2018 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 24.04.2018 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹AzÀV ¸Á: ªÀĸÀ©£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì ºÁUÀÆ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ªÀĸÀ©£Á¼À ºÉƸÀÆgÀ ªÀĺÁ®Qëöäà ZÀºÁ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄ  N¯ïØ lªÀj£ï «¹Ì mÉmÁæ (¥ËZï) ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1771=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: §¸ÀªÀgÁd JA. CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.