Number of Visitors

Wednesday, May 30, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 24-05-2018VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] vÁ½PÉÆÃl ¥Éưøï oÁ uÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2018  PÀ®A: 279. 304[J] L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ  187 JªÀiï. «í PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ: 22-05-2018  gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ °è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹PÀAzÀgÀ

vÀA/ EªÀiÁªÀĸÁ§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ. ¸Á/»gÀÆgÀ. vÁ/ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. mÁåPÀÖgï £ÀA- PÉJ-28. n.©-3866.
£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄAn eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ  ºÉÆ®¢AzÀ »gÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ AiÀÄ
¥ÀPÀÌzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄ ZÀ§£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-28. F.PÉ-4565. £ÉÃzÀgÀ ªÉÄïÉ
ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §AzÀÄ ªÀiÁr ¤°è¹ ¤AvÁUÀ  DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgï £ÀA-PÉJ-28. n.©3866.
£ÉÃzÀ£ÀÄß CwàeÉÆÃgÁV CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ ºÁ¬Ä¹ PÉqÀ«zÁUÀ  vÀ¯ÉUÉ. JzÉUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ
¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹. ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ  ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¹ÃvÀªÀé UÀ A/
§¸À¥Àà ZÀ§£ÀÆgÀ. ªÀAiÀiÁ- 50 ªÀµÀð eÁw- ¥Àj²µÀ×  eÁw   ¸Á|| ¸Á¸À£ÀÆgÀ. vÁ|| §¸ÀªÀ£À
¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃl ¥Éưøï
oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁ uÉ UÀ Ä £É ß £ÀA: 99/2018 PÀ®A: 279,337,338,304
ªÉÄÊ£ÀÆ¢Ýãï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ wAxÀt ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-51-JJ-6648 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ qÉÆÃt ©æÃeï ºÀwÛgÀ Cwà eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀë öåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ ºÁ¤ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ Nr¹, vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛzÀÝ L±Àgï UÀÆqÀì  ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ-35-©-6627 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj L±ÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ  f. FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ , PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ Qè ãÀgï EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢UÉ JqÀQ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀQ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ¯Áj Qè ãÀgï ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ¯Á¼É ¸Á§ G¼À§ÄwÛ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÉÊUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÆ PÀÆqÁ §®Q£ÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ F ¢ªÀ¸À  ¢£ÁAPÀ: 23/05/2018 gÀ AzÀÄ ªÀÄÄAeÁå£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ °¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ  vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà §zÀ£Á¼À ¸Á: ¦AdgÀºÉUÀqÁ¼À vÁ: ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î  f¯Áè : §¼Áî j gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.