Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 24-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.


 1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2018  PÀ®A: 279. 337. 338. 304(J) L.¦.¹.
     ¢£ÁAPÀ: 22.04.2018 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà ªÀiÁvÀgÀ¨Á vÁA¨É. ¸Á: T¯ÁgÀºÀnÖ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: JA.JZï-08. ¦-5691 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JA.JZï-08/¦-5691 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ ¸Á§Ä vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà gÁt¥ÀàUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ. 49 ªÀµÀð ¸Á: PÁRAqÀQ FvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÁRAqÀQ PÀqɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ  ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §§¯ÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ PÁRAqÀQ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÀÄzÀgÉ UÁrAiÀÄ §®UÀqÉ UÁ°UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr PÀÄzÀgÉ UÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ ªÀ. 74 ªÀµÀð ¸Á: PÁRAqÀQ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸Á§Ä gÁt¥ÀàUÉÆüÀ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¸Á§Ä gÁt¥ÀàUÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:50 WÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ ¸Á:PÁRAqÀQ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2018 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.DåPÀÖ 
     ¢£ÁAPÀ; 23.04.2018 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CxÀt «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CxÀt PÀqɬÄAzÀ ºÉÆ£ÀªÁqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ ºÁ¤ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ Nr¹, CzÉà ªÉüÉUÉ wPÉÆÃmÁ ºÉÆ£ÀªÁqÀ ªÀiÁUÀðªÁV CxÀt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÀ ¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EAf£ï £ÀA: DUZWGK99315 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ MD2A18AZ8GWK09162 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ PÉqÀ« CªÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉUÉ, JzÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ¨Á¬ÄUÉ §®Q£À ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥Àr¹ C¥sÀWÁvÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥sÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: AiÀÄ®èqÀV vÁ: CxÀt f¯Áè: ¨É¼ÀUÁ« gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ªÀÄ£ÀUÀĽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2018 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«.DåPïÖ
      ¢£ÁAPÀ; 23.04.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯ÁAUï ZÉ¹ì ¥Á夣À ¯Áj £ÀA: n.J£ï. 19/PÀÆå: 5959 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ E¯Áè. FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄgÀ£Á¼À PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÉêÀuÉ¥Àà vÀA: §¸À¥Àà ºÉ¨Áâ¼À ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §eÁd PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ÁåeÉÆà ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£À  £ÀA: PÉ.J. 29/J.8312 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁQëzÁgÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼À ¦.AiÀÄÄ. £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl CmÉÆÃPÉÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr CmÉÆà £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÉêÀuÉ¥Àà¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ¸ÁQëzÁgÀ D£ÀAzÀ¤UÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §¸À¥Àà vÀA: gÉêÀuÉ¥Àà ºÉ¨Áâ¼À ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼À ¦.AiÀÄÄ. vÁ: §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2018 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 23.04.2018 gÀAzÀÄ  18:35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¢Ã¥ÀPÀ vÀA/ ªÀiÁgÀÄw ¦ÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:²ªÁf ¥ÉÃoÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹.dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ. ªÀ±À¥Àr¸ÀPÉÆAqÀ ªÀiÁ®Ä 1) N.¹.an 12) ¤Ã° §tÚzÀ ¨Á®¥É£ï 3) 2000/- gÉÆÃR ºÀt F §UÉÎ ¸À:vÀ: ©üªÀÄ£ÀUËqÀ J. ©gÁzÁgÀ ¹.¦.L. «dAiÀÄ¥ÀägÀ ±ÀºÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2018 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 23.04.2018 gÀAzÀÄ 20;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀA; ²æêÀÄAvÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ- 30 ªÀµÀð ¸Á; PÁgÀUÀ£ÀÆgÀ vÁ; ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 1] N®Ø mÁªÀgÀ£ï «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 180 mlzÀ MlÄÖ 48 mÉæÃmÁæ ¥ÁåPï EzÀÝ 3 ¨ÁPïì UÀ¼ÀÄ . ¥Àæw mÉæÃmÁæ ¥ÁåQ£À Q: 58.56/- EvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁd Q: 8432.64/-gÀÆ.2] ¹éÃ¥ïÖ reÉÊgï PÀA¥À¤AiÀÄ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 28/ ¹ 9035 EzÀÄÝ. QªÀÄävÀÄÛ 7 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¹éÃ¥ïÖ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 28/ ¹ 9035 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà N®Ø mÁªÀgÀ£ï «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 180 mlzÀ MlÄÖ 48 mÉæÃmÁæ ¥ÁåPï EzÀÝ 3 ¨ÁPïì UÀ¼ÀÄ . ¥Àæw mÉæÃmÁæ ¥ÁåQ£À Q: 58.56/- EvÀÄÛ. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁd Q: 8432.64/-gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ±ÀQî vÀA; ªÀi˯Á¸Á§ ±ÉÃR J.E, PÉ.©.f.J£ï J¯ï, J¥sï L.¹,¸À¨ï r«d£ï ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. ºÀ«ÄÃzÀ £ÀUÀgÀ, ºÁ;ªÀ; gÁA¥ÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2018 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.