Number of Visitors

Wednesday, May 30, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 23-05-2018VIJAYAPURA DISTRICT


Change within, Victory therein.1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2018  PÀ®A: 279, 338, 304[J] L¦¹.            
      ¢£ÁAPÀ: 21.05.2018 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA:gÁªÀĨÁ§Ä ¸Áí ¸Á:vÀĪÀiÁä ¥ÉÆøïÖ:vÀĪÀiÁä f¯Áè:¹vÁªÀÄ»ð gÁdå ©ºÁgÀ. UÉæÃqÀgï ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É SDLG  G-9190 CAvÁ EzÀÄÝ, EzÀgÀ EAf£À £ÀA:60283901  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ UÉæÃqÀgï ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ï ¤®ÝtzÀ PÀqɬÄAzÁ vÁ½PÉÆÃn gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ- ªÀiÁºÁzÉêÀAiÀÄå vÀA:¸ÀAUÀAiÀÄå ¥Àwæ ªÀAiÀiÁ:70 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ PÉqÀ« ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, JqÀUÉÊUÉ ªÉÆtPÉÊUÉ, ZÀ¦àUÉ, ¨É¤ßUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆmÉAiÀÄ PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:21-05-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:45 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ C£ÀߥÀÆtð UÀA:ªÀiÁºÁzÉêÀAiÀÄå ¥Àwæ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J].   
      ¢£ÁAPÀ; 22.05.2018gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1]CdÄð£À ªÀĺÉÃAzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ  ªÀÄÄA¢£À EAf£ÀzÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ,   mÉæöÊ°AiÀÄ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ PÉJ-28-n-0988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ [¥ÀgÁj] FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉ »AUÀt UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV C£À¢PÀȪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  ¸À:vÀ: ¹.©. aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
      ¢£ÁAPÀ; 22.05.2018 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1¥sÁªÀÄðmÁæöåPï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ: PÉJ-28/n©-4614 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀPÉÌ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ   £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr mÁæöåPÀÖgïªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ¸À:vÀ: gÀhÄqï. J£ï. ªÉÆÃPÁ² ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3 (1), 31 (Dgï) (12), 42 ªÀÄvÀÄÛ 44 (1) ºÁUÀÆ JªÀiï. JªÀiï. (r & Dgï) 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 (1), 4 (1J)  ªÀÄvÀÄÛ 23 (1J).   
      ¢£ÁAPÀ; 22.05.2018 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¹zÀÝtÚ ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, 2] PÀ®è¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄÄgÀZÁªÀgÀ E§âgÀÆ ¸Á: §UÀ®ÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ §UÀ®ÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä d«ÄãÀÄUÀ¼ÁzÀ j.¸À.£ÀA: 14/2 gÀ°è CAzÁdÄ 48,000/-gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 125 ªÀiÁånæÃPï l£ïUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ d«ÄãÀÄ j.¸À.£ÀA: 22/1 gÀ°è CAzÁdÄ 28,000/-gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 75 ªÀiÁånæÃPï l£ïUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ªÉÆúÀ£À J¸ï. vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð, ¨sÀÆ «eÁÕ¤, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2018 PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3 (1), 31 (Dgï) (12), 42 ªÀÄvÀÄÛ 44 (1) ºÁUÀÆ JªÀiï. JªÀiï. (r & Dgï) 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 (1), 4 (1J)  ªÀÄvÀÄÛ 23 (1J).   
      ¢£ÁAPÀ; 22.05.2018 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è EªÀgÀÄ  §UÀ®ÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°èAiÀÄ §UÀ®ÆgÀ oÁuÁ ªÁå¦Û [ºÀ¼É UÁæªÀÄ] AiÀÄ°è CAzÁdÄ 85,000/-gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 225 ªÀiÁånæÃPï l£ïUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉΠ ªÉÆúÀ£À J¸ï. vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð, ¨sÀÆ «eÁÕ¤, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.