Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 23-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2018  PÀ®A: 279 L¦¹ 304() & 187 JA«í DåPÀÖ  
     ¢£ÁAPÀ: 21.04.2018 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ  PÉJ-28-©-8215 CAvÁ EzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁdÄ PÉJ-13 ©-2394 £Éà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAr ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ CweÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J£ï JZï 13 gÀ¸ÉÛ ºÀÄAqÉPÁgÀ ¥ÉmÉÆæî¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ CtÚ C±ÉÆÃPÀ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á:ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ £ÀA1  FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ   ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ EAr¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¹ì £ÀA§gÀ ME4JC673EG8019177£ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ ªÀgÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ¨ÉAQ ºÀvÀÄÛªÀ ºÁUÉ ªÀiÁr ¦gÁå¢üAiÀÄ Ct Ú C±ÉÆÃPÀ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ºÁUÉ ªÁºÀ£À vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ C¤Ã® vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:ºÀqÀUÀ° J¯ï n £ÀA 1  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2018 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ 
     ¢£ÁAPÀ; 20.04.2018 gÀAzÀÄ s16.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¤QÃvÁ UÀA, ¸ÀÄgÉñÀ C®PÀÄAmÉ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð ¸Á|| eÁqÀgÀ UÀ°è ¨ÉæÃqï §nÖ JzÀÄjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀvÀð ªÀÄ£É ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.  F §UÉÎ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ §£À¥ÀmÉÖ. ¸Á|| D®PÀÄAmÉ £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2018 PÀ®A: 78(6) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 22.04.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸Àa£À gÀªÉÄñÀ ZÀªÁít, 2) ¥Àæ¢Ã¥À £ÁUÀ¥Àà ±ÀlUÁgÀ, 3) E£ÉÆßçâ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÀȵÀ¨ï CQÌ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀUÁð PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸À£ïgÉÊdgïì ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ «gÀÄzsÀÞ ZÉ£ÉÊ ¸ÀÆ¥Àgï QAUïì £ÀqÀÄªÉ L¦J¯ï n-20 ¥ÀAzÀå £ÀqÉ¢zÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¸À£ïgÉÊdgïì ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ «gÀÄzsÀÞ ZÉ£ÉÊ ¸ÀÆ¥Àgï QAUïì £ÀqÀÄªÉ UÉzÀÝgÉ 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÉÊ ¸ÀÆ¥Àgï QAUïì «gÀÄzsÀÞ ¸À£ïgÉÊdgïì ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £ÀqÀÄªÉ «gÀÄzÀÝ UÉzÀÝgÉ 500 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉlÖ CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. 1] gÉÆÃPï ºÀt 1500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2] ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï MAzÀÄ, CdªÀiÁ¸À QªÀÄävÀÄÛ 4000/-gÀÆ 3] QæPÉmï ¨ÉnÖAUÀUÉ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ, C||Q|| 00-00/-gÀÆ 4] ¥Éãï-MAzÀÄ, C||Q|| 00-00/-gÀÆ gÉÆÃR ºÀt-1500/-MlÄÖ ºÀt-5500/-gÀÆ  F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï,J¸ï, PËd®V, ¹¦L DgÀPÀëPÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, UÉÆîUÀÄA§eï ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2018 PÀ®A: 273 L¦¹ & 32-34 PÉ.E DåPïÖ
      ¢£ÁAPÀ; 22.04.2018 gÀAzÀÄ 04:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.SÁ¢üÃgÀ¸Á§ ªÀÄ°PÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á: ªÀgÀUÀÄqÀ¢¤ß vÁ:ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ 2.¥ÀÄAqÀ°PÀ §¸À°AUÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á:£É§UÉÃj 3.ZÀAzÀ¥Àà ©üêÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á:ªÀgÀUÀÄqÀ¢¤ß vÁ:ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ¥Á¤AiÀĪÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä C£ÀºÀðªÁzÀ ¥ÀzÁxÀðªÁzÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ PÀ®A: 273 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32-34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ-1965 £Éà ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ  ªÀiÁ®Ä  :- 1.PÀAnæ(PÀ¼Àî§nÖ) ¸ÀgÁ¬Ä 10 °lj£ÀµÀÄ× PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä 01 ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ïzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ.C||Q|| 2000=00 DUÀ§ºÀäzÀÄ 2. ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®  £ÀA§gÀ: PÉ.J.29 ªÁAiÀiï/9499  C||Q||25,000/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ²æà f.J¸ï ¥Ánî ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2018 PÀ®A: 379 IPC & 4 (1 A) M.M.R.D.
      ¢£ÁAPÀ; 22.04.2018 gÀAzÀÄ 09.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀégÁd 744 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ JAfÃ£ï £ÀA: 43.3008/SYG18175, Zɹì¸À £ÀA: WSCG40906074811 £ÉÃzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÉøÀj §tÚzÀ mÉæîgï Zɹì¸ï £ÀA: SMAI 60 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°PÀ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ.) 2) ¸ÀégÁd 744 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ JAfÃ£ï £ÀA: 43.1020/SPE04486, Zɹì¸À £ÀA: WWCE  40906138701 £ÉÃzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÉæîgï Zɹì¸ï £ÀA: SMAI 12 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°PÀ ( ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| Dgï.J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.