Number of Visitors

Wednesday, May 16, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 22-04-2018

VIJAYAPURA DISTRICT

Change within, Victory therein.
1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2018  PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦¹ 
     ¢£ÁAPÀ: 20.04.2018 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ¨Á¸ÀÌgÀ£ÁAiÀÄÄØ vÀA PÀȵÀÚAiÀÄå PÀÄgÀÄ¥Án ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀĸÉãÁ¥ÀÄgÀA ¥Á妰 ªÀÄAqÀ® PÀ£ÀÆð¯ï f¯Éè|| DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå ºÁ||ªÀ|| PÀÄqÀw¤ f|| §¼Áîj mÁmÁ ¸À¥Áj fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-26/JªÀiï-3660 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸À¥Áj fÃ¥À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J£ï.JZï-50 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É UÉÆãÁ¼À zÁn EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï UÉÆÃqÁªÁ£À ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛUÉ ¤«Äð¹zÀ ©æeï£À UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ fæ£À°èzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ GªÀiÁªÀĺÉñÀéj ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À¤£À°èzÀÝ «ªÀįÁ vÀA gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄÄ®Ä ªÁ°äÃQ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| gÁªÀÄ¥À°è (J.¦) EªÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ gÁªÀĪÉÆúÀ£À vÀA PÀȵÀÚAiÀÄå PÀÄgÀÄ¥Án ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀĸÉãÁ¥ÀÄgÀA ¥Á妰 ªÀÄAqÀ® PÀ£ÀÆð¯ï f¯Éè|| DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2018 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦¹ 
     ¢£ÁAPÀ; 21.04.2018 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨ÉÊ®¥Àà ºÀtªÀÄ¥Àà »A¢£ÀªÀĤ ¸Á|| §®¢¤ß vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J28/J¥sï-1675 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß ºÀ¼É J£ï.JZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄ®UÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-28/FJ¯ï-2046 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «oÀ×® vÀA ¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀAV ®Qëöä vÀA PÀȵÀÚ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÆ ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï EªÀjUÉ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §¸ÀªÀgÁd vÀA PÀȵÀÚ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉãÁ¼À Dgï.J¸ï vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2018 PÀ®A: 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ; 21.04.2018 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CA§jñÀ UÀÄAqÀ¥Àà UÁAaUÁgÀ ¸Á|| ¨ÉÃPÀªÀÄ®¢¤ß vÁ|| ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-29/©-5200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀ¼É J£ï.JZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀȵÁÚ £À¢UÉ EgÀĪÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-29/FJ-4981 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢£À ¨ÁdÄ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ 1. «zÁå vÀA §¸À¥Àà ªÀļÀUÁ« ªÀAiÀiÁ-11 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀĤßPÀnÖ 2. ¢Ã¥Á vÀA ¸À®§tÚ PÀjUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ-14 ªÀµÀð ¸Á|| PÀÄlPÀ£ÀPÉÃj E§âjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âjUÉ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ zÁæPÁë¬Ät UÀA §¸À¥Àà ªÀļÀUÁ« ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀĤßPÀnÖ vÁ||f|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2018 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2018 PÀ®A: 279. 338. 304(J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ; 21.04.2018 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¹zÀÄݨÁ ¸ÀAdÄ ¨Á§gÀ ¸Á; lPÀ̼ÀQ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ;29/Dgï;4520 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ElÖAVºÁ¼À PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Rr  ªÀŤ£À ºÀ¼ÀîzÀ ©ædÓ ºÀwÛgÀ ElÖAVºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉJ;28/EPÉ;4071 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA;PÀ®è¥Àà WÀAn EvÀ£À  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽÃvÀÄ ºÉÆgÀl GªÉÄñÀ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉƪÀĤ E§âjUÀÆ ºÁ¬Ä¹ ©½Ã¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ  ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀ®è¥Àà WÀAn EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ¢£ÁAPÀ;21.04.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ;08.00 UÀAmÉUÉ wjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà ¹zÀ¥Àà UÀAn ªÀAiÀiÁ; 49 ªÀÈwÛÛ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;  «dAiÀÄ¥ÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2018 PÀ®A: 78(6)  PÉ.E.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 21.04.2018 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)PÀȵÀÚ ºÀjQ±À£ï wªÁr, ©J¯ïrE gÀ¸ÉÛ £ÁUÀÆgÀ PÁ¯ÉÃd «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 2] D£ÀAzÀ UÉÆëAzÀ wªÁr, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw-»AzÀÆ ªÀiÁgÀªÁr, ¸Á|| ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°è J¸ï J¸ï ¸ÀÆ̯ï UÉÃmï JzÀÄjUÉ eÉÊ£ï ªÀÄA¢gÀ »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃd JzÀÄjUÉ D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀUÀªÀw D¸ÀvÉæ ºÀwÛgÀ 1] D£ÀAzÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ wªÁr, 2) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ºÀjQ±À£ï wªÁr  gÀªÀgÀÄ QAUïì E¯ÉªÀ£ï ¥ÀAeÁ¨ï «gÀÄzsÀÞ PÉÆîÌvÁÛ £ÉÊmï gÉÊqÀ¸ïðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ L¦J¯ï n-20 ¥ÀAzÀåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É QæPÉmï ¨ÉnÖAUÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀßzÀÄ PÀ®A 78 (6) PÉ.¦.DåPÀÖ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| ©.eÉ ¥Ánî-¦J¸ïL DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2018 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2018 PÀ®A: 328 L.¦.¹ & 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ.
      ¢£ÁAPÀ; 21.04.2018 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)±ËPÀvÀ D²PÀ° EgÁ¤ ¸Á; eÉʹAUÀ¥ÀÆgÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå ºÁ° ¨Ál PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2)ªÉƺÀªÀÄzÀ ±Á©¢ÝãÀ EgÁ¤ ¸Á; eÉʹAUÀ¥ÀÆgÀ ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdå ºÁ° ¨Ál PÁ¯ÉÆä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C¢üPÀÈvï ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAxÀºÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¹ PÀAnæ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ±ÀQÛ £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ªÀÄļÀÄî PÀAnUÀ½gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À||vÀ| J.¦ ºÉƸÀªÀĤ ¦J¸ïL [C.«] UÁA¢ü ZËPÀ ¦.J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆg gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2018 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2018 PÀ®A: 171 (H) IPC  &  R/W 3 KARNATAKA OPEN PLACES (PREVENTION OF DISFIGUREMENT) ACT-1981
      ¢£ÁAPÀ; 20.04.2018 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ¸ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ CzÀgÀ £ÀA:PÉ.J.36 J¸ï/9340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è.2) ªÀÄ»AzÁæ ¨ÉƯÉgÉÆà ªÁºÀ£À EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J28 J£ï/3046 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. 3)mÁ.mÁ ACE ªÁºÀ£À EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gÀ: PÉ.J.28 ©/3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ 03 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ºÀ¸ÀÛzÀ a£ÉíUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¹ÖPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß  ºÁUÀÆ PÀmËmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ zÀédUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖUÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ C¥ÁàgÁd ¸À¸Á®nÖ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÉUÉÃj C©üªÀÈ¢Ý ªÀÄAqÀ½ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


8] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2018 PÀ®A: 87 PÉ ¦ DPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 21.04.2018  gÀAzÀÄ 15.10  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) DzÀ¥Àà ªÀÄ®ètÚ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ 2) FgÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÁUÉêÁr 3) ¨Á§Ä FgÀ§¸À¥Àà ZÀPÀæ¸Á° @ PÀÄA¨ÁgÀ 4) ªÉAPÀmÉñÀ ±Á¸À¥Àà £ÁUÀÆgÀ 5) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄ®è¥Àà ¢AqÀªÁgÀ 6) ªÀiÁAvÉøÀ ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 7) PÁ¸ÀAiÀÄå ±ÀAvÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á; J®ègÀÆ «ÄtdV  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzsÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  1). E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C¸ÀQ00-00 gÀÆ 2).gÉÆÃR ºÀt 7310-00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: JZï PÉ PÀÄAmÉÆÃf ¹.JZï.¹. 428 vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2018 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃnÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.